MILOSRDENSTVÍ, POKOJ A RADOST

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.“ (Jan 14:27)
Milostrdenství a pokoj na kříži přijali tvář Ježíše Krista. Kdykoliv v průběhu historie Boží dítě plně věřilo v čistící a uzdravující moc krve Ježíše Krista, mělo zaslíbení Božího pokoje. Je to Kristův pokoj, ten stejný pokoj, který vládne v nebi.
Slova apoštola Pavla na toto téma jsou určeny k pomoci všem věřícím, aby mohli aplikovat tuto pravdu na své vlastní cestě:
Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích; k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni.“ (Koloským 3:15, zvýraznění přidáno)
Milý svatý, toto je naše naděje ve všech našich zápasech: Ať pokoj vládne v tvém srdci skrze odpočinutí v Božích zaslíbeních.„Sám Pán pokoje nechť vám daruje pokoj vždy a každým způsobem. Pán se všemi vámi.“ (2. Tesalonickým 3:16)
Kéž se následující Pavlova modlitba stane i naší modlitbou v těchto dnech nejistoty:
„Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.“ (Římanům 15:13)
Díky Bohu za jeho radost a pokoj!