NEPOCHOPITELNÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

To, co se událo na Kalvárii, nevypadalo jako vítězství. Ten den však probíhalo něco, o čem satan nevěděl. Bylo to něco, co o našem požehnaném Spasiteli nikdy nepochopí. Mluvím o nepochopitelném Božím milosrdenství v Kristu!
Když někdo přijímá Ježíše za svého Pána, děje se něco neuvěřitelného. Jakmile se člověk zřekne světa a následuje Ježíše, je navždy k Pánu připoután neporušitelnými provazy lásky. Zamysli se nad Pavlovým popisem tohoto hlubokého a nepoznatelného milosrdenství:
„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? … Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná jiná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 8:35, 38-39).
Přestože učedníci zavrženíhodně selhali, Boží milosrdenství v nich skrze Ducha svatého plně jednalo. A právě toto milosrdenství rozhodlo o jejich vítězství, které následovalo po temném dni kříže. Do Ježíšových učedníků bylo vloženo semeno víry a jejich domy byly postaveny na skále. Samozřejmě, že se jejich domy otřásaly, když na zdi udeřily satanské bouře a mocné vlny drtily základy. Když však bouře přešly, bylo jasné, že tyto domy ve zkoušce obstály.