BOŽÍ POKLAD JE V HLINĚNÝCH NÁDOBÁCH

Jedním z nejpovzbudivějších výroků v Bibli je 2. Korintským 4:7: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.“ Potom Pavel pokračuje popisem těchto hliněných nádob – umírající, na všech stranách tísněni, bezradní, pronásledovaní, sráženi k zemi. A ačkoli nejsou nikdy opuštěni nebo v beznaději, jsou tito lidé, které si Bůh používá, pod břemenem vlastních těl a úzkostlivě čekají, až budou oděni v nová těla.

Bůh zesměšňuje lidskou moc. Vysmívá se našim samolibým snahám být dobří. Nikdy nepoužívá velikost a moc, ale místo toho používá slabé věci tohoto světa, aby zmátl moudré.

„Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není… aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem“ (1. Korintským 1:26-29).

Cožpak mne to popisuje správně? Slabý – bláznovství – opovržený – neurozený – ne velmi vznešený – ne velmi elegantní. A přesto je to jeho dokonalý plán – nejvelkolepější tajemství na zemi. Bůh nás povolává v naší slabosti. Vkládá svůj neocenitelný poklad do těchto našich hliněných nádob, protože ho těší dělat nemožné pomocí ničeho.

Viděl jsem Israele Narvaeze, bývalého vůdce gangu Mau Mau, jak klečel a přijal Krista za svého Pána. Nebyla to jen povrchní emocionální zkušenost – myslel to doopravdy. Ale Israel se vrátil zpět do gangu a skončil ve vězení jako spoluviník vraždy. Opustil ho Bůh? Ani na jediný moment! Dnes je Israel služebníkem evangelia, poté co přijal lásku a odpuštění od nesmírně trpělivého Spasitele.

Selhal jsi? Existuje hřích, kterému tak snadno podlehneš? Cítíš se jako oslabený zbabělec, který není schopný zvítězit nad skrytým hříchem? Ale hladovíš také po Bohu i se svou slabostí? Prahneš po něm – miluješ ho – snažíš se ho dosáhnout? Ten hlad a žízeň je klíčem k tvému vítězství. Činí tě odlišného od ostatních, kteří jsou vinni, protože selhali před Bohem. Tohle tě od nich odlišuje. Musíš ten hlad živit. Udržuj si žízeň po spravedlnosti. Nikdy neomlouvej svou slabost – nikdy se jí nepoddávej – a nikdy ji nepřijímej za součást svého života.