SVOBODA OD OTROCTVÍ HŘÍCHU MUSÍ BÝT PŘIJATA VÍROU

Víra je něco, co děláš s tím, co znáš. Znalost je k ničemu, pokud podle ní nejednáš.

Děti Izraele obdrželi dobré slovo, že jim Bůh dal zemi Kanán za jejich vlast. Tato informace by jim všem byla na nic, kdyby zůstali v Egyptě jako otroci. Ale Bible říká: „Věřil, a proto vyšel z Egypta…věřili, a proto prošli Rudým mořem“ (Židům 11:27,29).

Izraelité nepřipochodovali k hranicím Kanánu, nevystřelili jednu dávku šípů a neočekávali, že všichni nepřátelé padnou mrtví. Ta země byla jejich, ale museli se jí zmocnit.

Co to má společného se získáním vítězství nad hříchem, který se mne drží? Všechno! Kristus vyřešil otázku otroctví hříchu prohlášením, že jsi vyproštěn z nadvlády hříchu, ale musíš tomu opravdu věřit, abys s tím něco udělal.

Nestačí jen říct: „Ano, já věřím, že Kristus odpouští hřích. Věřím, že on je Pánem. Vím, že může zlomit moc hříchu v mém životě.“ V duchu souhlasíš s tím, co jsi slyšel, ale víra je něco víc. Víra vychází ze zaslíbení osvobození a jedná podle toho.

Věřící přemáhají zlou moc tohoto světa pomocí víry. Opravdová víra je jediná věc, která ti může pomoci stát s důvěrou proti silám pokušení. Sebeovládání je možné pouze tehdy, když je vírou přijata pravda o vyproštění z hříchu.

„V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“ (1. Jan 5:3-4).

„Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu buď sláva a panství na věky věků“ (1. Petr 5: 8-11).