DNES MŮŽEME SLYŠET JEHO HLAS

Miliony lidí byly získány, protože jeden muž počkal na Boží hlas. Šavel „padl na zem a slyšel ten hlas“, a když se z něj stal Pavel, pokračoval v poslouchání toho hlasu. Pán s ním mluvil osobně.

Petr dovolil, aby k němu přišel Spasitelův hlas. „Petr vyšel na střechu domu, aby se modlil…a tu k němu zazněl hlas“ (Skutky 10:9,13).

Celé potomstvo pohanů bylo uvítáno v království spolu s domácností Kornélia, protože jeden muž poslechl hlas. My žijeme ve stejné Novozákonní době jako Pavel a Petr a také my musíme dovolit Jeho hlasu, aby k nám přišel. „Ale dnes, jestliže uslyšíte Jeho hlas…“ Co by mohl činit Bůh s křesťany, kteří se učí slyšet z nebes!

Místo čekání na příchod Jeho hlasu běžíme k poradcům a křesťanským psychologům, z jednoho sezení na druhé, a čteme knihy a posloucháme záznamy – chtíc slyšet Boha. Hledáme jasné slovo o nasměrování svých životů a chceme po pastorech, aby nám řekli, co je správné a co je špatné. Toužíme po vůdci, kterého bychom následovali, po plánu do budoucnosti. Ale málokdo ví, jak jít k Pánu a slyšet jeho hlas. Jsou mnozí, kteří vědí, jak získat Boží pozornost – skutečný Boží dotyk – ale nevědí nic o Božím dosahu k nim.

„Kdo má uši, slyš, co Duch říká…“ (viz Matouš 11:15).

Bůh chce ještě jednou otřást zemí.

„Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: ‚Ještě jednou otřesu‘ nejen ‚zemí‘, nýbrž i ‚nebem‘“ (Židům 12:25-26).

On slibuje: „Ještě jednou uslyšíte můj hlas. Ti, kteří slyší, otřesou zemí a nebe i země se pohnou. Cokoliv je ztraceno na zemi, po slyšení mého hlasu bude ztraceno v nebi.“

K poslední církvi, církvi v Laodiceji, Pán volá: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zjevení 3:20).

„Žádám tě, abys mne slyšel. Otevři dveře. Nech mě vejít do své tajné komůrky. Nech mě hovořit s tebou a ty hovoř se mnou. Ať důvěrně rozmlouváme. Tak tě ochráním od hodiny pokušení, která přichází na celý svět.“