USILOVAT O SVATOST

Boží slovo jasně říká: „Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána“ (Židům 12:14).

To je pravda, jednoduchá a snadná. Bez svatosti, která je poskytnuta samotným Kristem-vzácný dar, který uctíme životem zasvěceným k poslušnosti každého Jeho slova - nikdo z nás neuvidí Pána. A to se týká ne pouze nebe, ale i současného života. Bez svatosti neuvidíme Boží přítomnost v našem každodenním životě, v naší rodině, v našich vztazích, v našem svědectví či naší službě.

Nezáleží na tom, kolik křesťanských konferencí navštívíme, kolik kazet s kázáním si vyposlechneme, kolika biblických hodin se zúčastníme. Pokud skrýváme hřích, pokud Bůh nám ukazuje na naši nepravost, potom žádná naše snaha neponese Boží ovoce. Naopak, náš hřích jen poroste a nakazí každého kolem nás.

Samozřejmě, takový hřích se netýká jen žádostí těla, ale vede také ke zničení ducha. Pavel popisuje stejný destruktivní hřích v této pasáži, když říká, „ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem“ (1.Kor.10:10).

Proto, milí svatí, dovolíte Duchu Svatému aby jednal s vašimi žádostmi? A jste ochotni hledat a spoléhat se na východisko, které nám On zaslibuje? Nabádám vás, abyste v těchto posledních dnech vzali na sebe Boží bázeň a spoléhali na Něj. Udrží vás to v čistotě, nehledě na to, kolik hříchu je kolem vás. A uschopní vás to k chození v Boží svatosti, která zaslibuje Jeho věčnou přítomnost.

Vše je záležitost víry. Kristus ti zaslíbil uchránit tě od pádu, a dát ti sílu odolat hříchu - pokud jednoduše věříš tomu, co řekl. Tak mu věř se svatou bázní. Modli se za to, a buď k tomu otevřený. Bůh dodrží slovo. Nemůžeš se vysvobodit ze sevření hříchu ani svojí silou, ani sliby, ani žádnou lidskou mocí. „Ne silou, ani mocí, ale mým Duchem, praví Pán“ (Zacharjáš 4:6).