PROSTE PÁNA ŽNĚ

Když Ježíš shlédl ze své vlastní doby na konec věku, poukázal na hrozný problém. Svým učedníkům řekl: „Žeň je velká, dělníků málo“ (Matouš 9:37).

Při čtení těchto slov se divím: „Jaké je řešení? Jak může povstat více dělníků a jít k národům?“ Ježíš odpověděl hned v následujícím verši: Někdo musí prosit, aby šli tito dělníci žnout. „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň“ (Matouš 9:38).

Asi si myslíš: „Dveře jsou všude po celém světě zavřené.“ Může tomu tak být, ale nezáleží na tom, jak zavřené se jeví našim očím některé národy. Jestliže může Bůh zbořit v Evropě Železnou oponu a v Asii Bambusovou oponu, nic ho nedokáže zastavit od práce, kdekoli bude chtít.

V 80.letech 20.století, když měla naše duchovní služba ústředí v Texasu, jsem strávil rok na modlitbách, aby Bůh poslal někoho do New Yorku a vybudoval církev na Times Square. Slíbil jsem, že pomůžu komukoli, koho si Bůh vybere: poskytnout peníze, pořádat shromáždění, zřizovat podporu. Nicméně, zatímco jsem se modlil, aby Bůh poslal dělníka na tuto konkrétní žeň, Pán to břemeno vložil na mne.

Apoštol Pavel byl předem vyslán jako misionář, a to skrze sílu modlitby. Stalo se to v Antiochii, kde se vedoucí církve modlili ohledně žně (viz Skutky 13:2-6). Pavlova první misijní cesta měla počátek na modlitebním shromáždění. Byl to vedený výsledek zbožných lidí, kteří byli poslušni Ježíšových slov a modlili se, aby Bůh vyslal dělníky na žeň.

Stejné je to i dnes. Máme být přichystaní dlít na modlitbách za žeň stejně jako ti zbožní lidé v Antiochii. Ve skutečnosti zatímco se modlíme, Duch Svatý zkoumá zemi a vkládá nutkání do srdcí těch, kteří touží být Pánem použiti. On se dotýká lidí kdekoli a odděluje je pro svou službu.

V 8.kapitole Matouše přišel k Ježíši setník a hledal uzdravení pro svého umírajícího sluhu. Kristus setníkovi odpověděl: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil“ (8:13). Věřím, že se děje totéž všem, kteří se přimlouvají za žeň. Zatímco prosíme Boha, aby poslal dělníky, Duch Svatý pohne někde někým a nezáleží na místě. Je to mocná pravda, že jsou naše modlitby používány k posílání dělníků na žeň.