JDI „V DUCHU“

Můžete jít „v duchu“ ke každému národu na zemi. Můžete se dotknout lidí a dostihnout je, zatímco jste na kolenách. Ve skutečnosti může být váše tajná skříň ústředím, pro pohyb Božího Ducha přes celý národ.

Například Abraham. Modlil se za bezbožnou, hříšnou Sodomu. Hospodin mu odpověděl: „Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému městu“ (Genesis 18:26).

Když to Abraham uslyšel, začal vyjednávat s Hospodinem. Zeptal se, „Možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš pro těch pět celé město?“ (18:28). Abraham se ptal, „Pane, co když je z těch padesáti věřících pouze pětačtyřicet spravedlivých? Co když pouze tito se modlí? Nebo, jestli je pouze deset lidí, kteří Tě usilovně hledají? Jestli pouze deset vzývá k Tobě, nezahladíš město?“ Bůh odpověděl Abrahamovi, „Nezahladím je ani kvůli těm deseti“ (18:32).

Tato pasáž nám říká něco o Pánu. On si přeje zachránit celé společnosti, pokud mezi nimi najde skupinu spravedlivých lidí. Mluví se o lidech, kteří hledají Jeho tvář v zájmu svého národa.

Bůh jde ještě dále v této záležitosti, než to udělal s Abrahamem. V Ezechielu 22, Bůh hovoří o nalezení alespoň jediného modlícího se věřícího, který bude stát v trhlině: "Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem“ (Ezechiel 22:30).
V době Ezechielova proroctví byl Izrael duchovně poskvrněný. Proroci byli světští, porušující Boží zákon napravo i nalevo. A lidé byli utlačováni, rozmrzelí na všech stranách, plni rozkoše, obkrádali jeden druhého. Ani jediná osoba z nich nevolala k Pánu. Nikdo nestál v trhlině a v přímluvě. Přesto by Bůh zachránil celý národ z důvodu jediného přímluvce.

Pokud nemůžete jít fyzicky k národům, můžete být součástí podpory těla přímluvce. A my jsme pomocí těm, kteří sami odchází k národům. Když Pavel píše o svých cestách, míní nejen Timotea a Tita jako své pomocníky, ale také Lydii a ostatní drahé ženy, které mu pomáhaly. Tito všichni byli oddanými služebníky, jejichž pomoc přispěla k tomu, že celé národy byly zasaženy evangeliem.