POKOUŠET KRISTA

"Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady." (1. Korintským 10:9)

Co tím Pavel myslí, když mluví o "pokoušení Krista"? Jednoduše řečeno, pokoušet Pána znamená testovat ho. Pokoušíme ho tehdy, když se ptáme: "Nakolik bude ke mně Bůh milosrdný, pokud budu nadále pokračovat v tomto hříchu? Jak dlouho se můžu oddávat svému hříchu, než vyburcuji jeho hněv? Vím, že Bůh je milosrdný a žijeme v době milosti, kdy není odsouzení pro hříšníky. Jak by mne mohl soudit, když jsem Jeho dítě?“

Mnozí křesťané si dnes kladou tyto otázky, když si zahrávají s hříšnou touhou. Chtějí vidět, jak blízko se můžou dostat k pekelnému ohni bez toho, že by museli snášet důsledky hříchu. Ve zkratce, pokoušejí Krista. Takoví věřící se neustále zbavují usvědčení Božím Slovem.

Pokaždé, když jdeme proti pravdě, zjevené nám Božím Duchem, ignorujeme Pavlovo varování: „Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. ... Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc.“ (1. Korintským 10:12.8)

Zeptej se sám sebe, jestli náhodou netestuješ hranice Božího vzácného daru milosti. Pokoušíš Krista tím, že se oddáváš hříchu ve své otevřené vzpouře? „Jsem novozákonní věřící a pokrývá mne Ježíšova krev. Proto mne Bůh nebude soudit.“

Pokračováním ve svém hříchu zacházíš s Ježíšovou úžasnou obětí s naprostým pohrdáním. Tvůj svévolný hřích ho vystavuje otevřené potupě, nejen v očích světa, ale před celým nebem a peklem. (viz. Židům 6:6)

V 1. Korinstkým 10:13 Pavel popisuje způsob, jak odolat všemu pokušení: Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.

Jaký prostředek potřebujeme k tomuto úniku? Je to rostoucí vědomost a zkušenost svaté Boží bázně.