BUĎTE SVATÍ

Tři měsíce poté, co Izraelité opustili Egypt, přišli k úpatí hory Sinaj, kde se utábořili. Mojžíš vylezl na tu mohutnou horu, aby důvěrně rozmlouval s Pánem, a Bůh na něj zavolal: „Chystám se přijít k tobě v podobě tmavého mraku, aby mě lid slyšel, až budu k tobě hovořit. Potom ti vždy budou věřit. Jdi dolů a připrav lid na mou návštěvu – posvěť je.“

Třetí den ráno přišlo hrůzu budící hřmění a bouřka s blesky a ohromný mrak sestoupil na horu. Hora Sinaj byla zcela zakryta kouřem, protože na ni Hospodin sestoupil v podobě ohně. Celá hora se třásla mohutným zemětřesením, které se jako troubení na trubku stávalo čím dál hlasitější, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal silným hlasem (viz Exodus 19:9-19).

Bůh zahřímal na Mojžíše a svůj vybraný lid: „Budete mi královstvím kněží a svatým národem…“ (Exodus 19:6).

Otřesné proroctví zaznamenané v epištole Židům se má uskutečnit v dnešní době. Bůh slíbil, že promluví ještě jednou – právě tak jako na hoře Sinaj.

„Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem“ (Židům 12:26).

„Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z nebe“ (Židům 12:25).

Ještě jednou Bůh promluví z nebe to samé poselství jako v Mojžíšových dnech. Náš Bůh dokonce nyní hřímá bázeň budící příkaz: „Buďte svatí – jako já jsem svatý“ (1.Petr 1:16).

Jak zůstat svatí v této bezbožné době? Kdo může zůstat bez poskvrny? Ani jeden – není to v jeho vlastních silách. Pouze Bůh má moc udržet nás svaté – uvést nás k sobě jako svatý lid bez poskvrny.

Bůh, který nám dává svou svatost, má moc nás v ní zachovat! Nejbezpečnější místo na zemi je u paty kříže, když se poníženě skláníme před Božím trůnem. Čím je doba bezbožnější, tím více potřebujeme zůstávat mu poddáni!