PRAVÝ VÝZNAM ZASLÍBENÉ ZEMĚ

Bůh dal našemu praotci Abrahamovi zemi Kanán „za trvalé vlastnictví“ (Genesis 17:8). V hebrejštině slovo trvalé znamená nekončící. Asi si pomyslíš: „Abraham se z toho musel radovat. Bůh slíbil jeho potomkům trvalou vlast na tak dlouhou dobu, jak daleko viděli a bude to trvat věčně.“ Avšak Nový Zákon nám říká, že svět bude zničen ohněm, zcela spálen a poté Pán nastolí nové nebe a zemi.

Asi se divíš: Jak mohlo být Abrahamovo „trvalé vlastnictví“ od Boha pouhým zlomkem skutečného majetku? Jak to mohlo být věčné? Ve skutečnosti byla tato zaslíbená země symbolem místa mimo Zemi. Věřím, že Abraham to v duchu věděl. Bible říká, že když se Abraham pohyboval v Kanánu, vždycky se cítil jako cizinec: „Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec“ (Židům 11:9). Proč tomu tak bylo? Bylo to proto, že Abrahamovo srdce toužilo po něčem mimo tuto zemi.

„Upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh“ (Židům 11:10). Abraham viděl pravý smysl zaslíbené země a zjistil: „Toto místo není skutečným vlastnictvím. Je to jen obrazná řeč většího požehnání, které přijde.“ Abraham chápal pravý význam Zaslíbené Země. Věděl, že Kanán představuje příchod Mesiáše. Sám Ježíš nám říká: „Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil jej a zaradoval se“ (Jan 8:56).

Duch Svatý uschopnil tohoto patriarchu přehlédnout dobu až do Kristova dne. Věděl, že význam jeho Zaslíbené Země znamená místo úplného pokoje a odpočinku. A, jak Abraham věděl, tímto místem odpočinku je sám Ježíš Kristus. Opravdu je Pán Ježíš naším slíbeným vlastnictvím. My jsme jeho, ale také on je náš. A Bůh nás zve, abychom získali své trvalé vlastnictví prostou vírou.