KRÁČET JAKO NOVÝ MUŽ

Znáte ten příběh. Mladý muž si vezme část otcova dědictví a prostopášně ho rozhází. Skončí zlomený, zničený duševně i fyzicky, a když je úplně na dně, rozhodne se vrátit k otci. Písmo nám vypráví: „ I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil“ (Luk 15:20).

Všimněte si, že nic nemohlo otci zabránit, aby mladému muži odpustil. Ten hoch nemusel udělat vůbec nic – dokonce ani přiznat své hříchy – protože otec mu již nabídl usmíření. Vlastně to všechno byla otcova iniciativa. Běžel ke svému synovi a objal ho, hned jak ho viděl přicházet. Odpuštění není pro žádného milujícího otce problém. Stejně tak to není problém pro našeho nebeského Otce, když vidí kající se dítě.

Takže odpuštění v tomto podobenství není kardinální téma. Ježíš vlastně vysvětluje, že marnotratníkovi nestačí prostě jen odpustit. Otec svého syna neobjal jen proto, aby mu odpustil a nechal ho jít svou cestou. Ne, otec chtěl daleko víc, než jen návrat svého syna. Chtěl jeho společnost, přítomnost, sdílení.

I když marnotratnému synu bylo odpuštěno a dostal se opět do přízně, stále se v otcově domě ještě neusadil. Otec ale bude spokojený a jeho radost úplná, až mu syn bude dělat společnost. To je tématem tohoto podobenství.

A tady začíná být příběh zajímavější. Syn očividně otcovo odpuštění nedokáže přijmout s úplnou lehkostí. Proto vůbec váhá do otcova domu vstoupit. Řekl mu něco ve smyslu: „ kdybys jen věděl, co jsem dělal, všechny ty hnusné, bezbožné věci. Hřešil jsem proti Bohu i proti tvé lásce a milosti. Nezasloužím si tvou lásku. Máš plné právo se mě zříct.“

Sledujte, jak otec odpoví svému synovi. Nevysloví jedinou výčitku. Není tu žádná zmínka toho, co marnotratník udělal, žádná zmínka o vzpouře, pošetilosti, zhýralém životě, nebo duchovním bankrotu. Otec ani neocenil synovy snahy zůstat nedůstojně venku. Ignoroval je! Proč?

V otcových očích byl „starý“ kluk mrtev. Syn úplně sešel z jeho mysli. Ten, který se k otci vrátil byl teď nový muž. A jeho minulost nebude nikdo znovu vytahovat. Otec říká.“Pokud vím, tvé ¤staré¤ já je mrtvé. Kráčej se mnou jako nový muž. Není potřeba, abys žil pod tíhou viny. Problém hříchu je vyřešen. Teď pojď směle do mé přítomnosti a podílej se na mém slitování a milosti.“