VYZNÁNÍ KRISTA

„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi“ (Matouš 10:32-33).

Řecké slovo „Přiznat se“ v této pasáži znamená smlouvu, souhlas nebo dohodu. Ježíš mluví o dohodě, kterou s námi má. Na nás je jej vyznat, nebo ukazovat na Něj v našem každodenním životě. Žijeme Jeho zaslíbením ochrany a osobní péčí o nás. A jsme povoláni k zakoušení Jeho úžasných zaslíbení tím, jak žijeme.

Vyznání Krista znamená víc než jen víru v jeho božství. Je to více, než uznání toho, že je Boží Syn, ukřižovaný, pohřbený, vzkříšený a posazený po pravici Boží. Bible říká, že i démoni tomu věří a třesou se před tím. Co tím tedy Ježíš myslí, když říká, abychom se k Němu přiznali před lidmi?

V některém překladu je užito slovo „Proto tedy, kdokoli se ke mně přizná…“ (10:32). Slovo „Proto tedy“ se vztahuje k tomu, co Ježíš předtím řekl. A co řekl?

Řekl,“Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce“ (10:29). Ježíš jim tím říkal, „Pomyslete na miliony ptáků na zemi. Přemýšlejte o všech ptácích, které kdy existovali od Stvoření. Do dnešního dne ani jeden pták nepadl bez vědomí vašeho Otce.

Pak pokračuje,“U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě“ (10:30). Kristus tím vyjadřuje, „Bůh je tak velký, že není ve vašich schopnostech to pojmout. Nikdy nebudete schopni obsáhnout, jak detailně se o vás stará.“

Ježíš pokračoval se slovy,“Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců“ (10:31). Vše shrnuje se slovy „Kdokoli mě tedy vyzná před lidmi, toho vyzná i můj Otec v nebi“ (10:32). Říká“Přemýšlej o tom, co jsem ti zjevil o Otcově všemocné a vševědoucí péči. Musíš to vyznat celému světu. Musíš žít, dýchat a svědčit,“Bůh se o mě stará.“

Věř v Otcovu lásku a přijmi jeho osobní péči. Polož všechny své obavy a pochybnosti. Žij mezi lidmi s vírou, že Bůh na tebe nezapomíná. Vyznej každému,“On hledí na vrabce, a já vím, že hledí i na mne.“