KLUB SEDMI TISÍCŮ

Eliáš – veliký prorok hlásající svátost a spravedlnost, byl sklíčený z mravního poklesku svého národa a utíkal před hrozbami Jezabel – zvrácené manželky krále Achaba. Bůh ho našel schovaného v jeskyni na hoře Oreb a zeptal se: „Co tu chceš, Eliáši - ukrytý v jeskyni?“

Eliáš odpověděl s rozhořčením: „Bože, velmi jsem pro Tebe horlil, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu; tvé oltáře jsou zbořeny a tví prorokové popraveni. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život“.

Na první pohled to vypadalo, že Eliáš k tomu měl opravdu dobrý důvod. Vláda byla nejhorší v celé historii a celá společnost se blížila ke zkáze. Písmo říká: „Achab nechal postavit posvátný kůl ( bohyni Ašeře) a svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním“ (1. Královská 16:33). Vláda doslova nutila národ k modlářství. Jezabel, ta nejprohnanější královna, která kdy seděla na trůnu, bytostně nenáviděla Hospodina a usilovala o smrt každého jeho stoupence.

Eliáš byl odhodlán "vydržet až do konce." Pokud se celý národ zřekl Boha, on zůstane věrný! Bůh ale nemohl svému schovávajícímu se prorokovi gratulovat, protože právě v tuto chvíli se Duch svatý pohyboval po celé zemi. Elíša - Eliášův možný nástupce, ucítil na sobě první záchvěvy Boží ruky a Jehú - mladý silný revolucionář, si brousil nože a netrpělivě čekal na vyhlášení války korupci a bezbožnosti v této zemi. Mělo propuknout velké duchovní probuzení, Hospodin se chystal předhodit Jezabel psům i svrhnout špatného vládce.

Eliáš však byl od Hospodina informován, že „zůstalo sedm tisíc mužů, kteří nepoklekli před Baalem a nepoddali se špatnostem okolo. Nebyli svedeni – jsou moji!“ Hospodin se snažil Eliáši říct, že umístil v klíčových pozicích po celé zemi svůj lid, který věrně odolává korupci okolo nich.

Bůh mě povzbuzuje k tomu, abych otevřel oči k velkému poslání svatých, které právě probíhá v této době. Bůh řekl Eliášovi: "Tisíce lidí se nesklonili." Věřte, že nám říká: "Miliony se nesklonili!"

Díky Bohu za to, že nejsme jen nějaký malý zbytek! Jsme armáda - krví omytý zástup, který v každé oblasti našeho života, zůstává i v této bláznivé době neochvějný a nekompromisní. Satan si přeje, aby si Boží lid myslel, že se jejich počet rychle zmenšuje, a zároveň by chtěl, aby si věřící mysleli, že většina z nich už přeběhla do jeho tábora a strach je nutí se skrývat. Nevěřte satanovým lžím! Bůh neustále pracuje, vylévá svého Ducha svatého a přivádí k sobě hladová srdce.