SPECIÁLNÍ SLOVO PRO TOHO, KDO NEMÁ DALEKO K REZIGNACI

Dnes na mne zapůsobilo, abych hovořil k těm, kteří jsou v citech a myšlenkách sehnuti pod příliš těžkým břemenem, které nesou.

Zdá se, že Boží zaslíbení na Tebe a Tvou rodinu neplatí. Zkoušíš potěšit Boha, modlíš se – opravdově Ho miluješ – ale nyní jsi u konce svých sil a vytrvalosti.

Tvé zkoušky se zvyšují, když se držíš své víry. Zdá se Ti, že Bůh k Tobě mlčí.

MILOVANÝ, NEJSI OPUŠTĚNÝ. Spousta zbožných lidí trpí podobně a satan šeptá – Boží slovo není pravdivé! Víme, že mluví požírač. Neboj se pekelných mocností.

Najdi si Joba 19. kapitolu. Přečti si ji celou. Job řekl: „Volám, ale nikdo se neozve…Bůh mi zahradil cestu…na mé stezky vložil temnotu…Boří mne ze všech stran…Svým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem nepřítel…“ (19:7-11).

Uprostřed tohoto satanova útoku Job zvolá: „Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví…I kdyby mne z kůže sedřeli, já ve svém těle Boha uvidím…uvidím ho vlastníma očima…“(19:25-27).

Bůh řekl: „Efrajim je vydán modlám, opusťte ho.“ Žádné zkoušky pro tento kmen. Ale ty nejsi vydán modlám. Jsi stále zřítelnicí Jeho oka. Bůh v Tobě vidí něco, co stojí za úsilí.

Bůh pročišťuje ty, které miluje. Není to příjemné a bolí to – ale je to Otec, který nás zachraňuje pro svou vlastní slávu, která bude zjevena v nadcházejících letech.

Nikdy Tě nemiloval více než nyní. Vzmuž se – Bůh k Tobě stále mluví.