OSVOBOZENÝ ŽIVOT

Staletí před narozením Krista, Izaiáš prorokoval o tom, že Bůh pošle Vykupitele, který osvobodí lidstvo. Sám Ježíš stál jednoho sabatu v synagoze a připomněl světu toto proroctví:

„Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: „Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti.“ ... Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli“ (Lukáš 4:17-21).

Ježíš říkal celému světu: „Moje poslání na zemi je osvobodit každý raněný život.“ Osvobodit znamená zbavit každého nevolnictví, propustit z každého otroctví, skoncovat se vším utlačováním. Jestliže věříš, že Ježíš říká pravdu, pak musíš věřit, že On říká tobě a mně: „Byl jsem poslán, abych osvobodil tvůj život, abych tě zprostil každého utlačování a nevolnictví a dal tvé duši svobodu.“

Pavel také kázal, že Kristus vyzývá každého věřícího k osvobozenému životu. „V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha“ (Galatským 5:1).

Pavel kázal o „slavné svobodě Božích dětí“ (Římským 8:21).

Pokud Kristus náš přišel osvobodit od našeho ubohého života, proč žijeme nadále tím starým ubohým způsobem života? Myslíme si, že život beze strachu a viny je příliš neuvěřitelný. Nedovedeme si představit život, neustále naplněný odpočinkem a pokojem, život bez těžkého břemena odsouzení a deprese, život v přítomnosti milujícího, laskavého Spasitele, který se stará o každou naši potřebu.

Toto možná zní až příliš dobře na to, aby to byla pravda, ale je to přesně ten druh osvobozeného života, který pro každého z nás Kristus chce. Ne jenom pro některé, ale pro všechny jeho děti! Tento život není jenom pro ty, kteří vyluští jakýsi teologický kód, ale pro každého, kdo Mu jednoduše důvěřuje!