PLNĚ SE ODEVZDAT

Neexistuje žádný recept na to, jak žít zcela odevzdaný Pánu. Jediné, co Vám mohu nabídnout, je to, co mě Pán naučil v této oblasti. Ukázal mi dvě jednoduché věci, jak mu dát plnou kontrolu.

Za prvé, musím být přesvědčen o tom, že Pán dychtí a je ochoten ukázat mi svou vůli, a to třeba i v té nejmenší situaci mého života. Musím věřit, že Duch, který uvnitř mne přebývá - zná Boží vůli pro mě, že mě nasměruje, povede a bude ke mně promlouvat.

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy….On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijde ode mě“ (Jan16:13-14).

Možná, že se právě teď nacházíte uprostřed nějakého soužení, které mohlo být zapříčiněno třeba příliš rychlým rozhodnutím. I přesto Pán slíbil: „Tvé vnitřní ucho uslyší mého Ducha promlouvat: „Jdi po této cestě. Udělej tohle. A nedělej ono ... ".

Za druhé, musíme se modlit s neochvějnou vírou, abychom byli silní uposlechnout Božího příkazu. Písmo říká: „Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam“ (List Jakubův 1:6-7). Když nás Pán k něčemu pobízí, potřebujeme sílu vytrvat a plně ho poslechnout. Za více než pět desítek let svého ministrantského života jsem se naučil, že satan a tělo budou vždy zasévat nejistotu a pochybnosti do mé mysli. A k tomu abych neřekl „ano“ v každé situaci, kdy Ježíš říká „ne“, potřebuji sílu z nebes.

Mnozí z nás se modlí „Pane, vím co jsi mi řekl. Ale pořád si nejsem jistý, zda to byl Tvůj hlas, nevím, zda jsem dost duchovně vyspělý, abych jej dokázal poznat. Prosím, otevři nebo naopak uzavři pro mě dveře v této záležitosti“.

To není odpověď ve víře, kterou Pán očekává od svých dětí. Můžete se za něco modlit hodiny, možná i několik dní v kuse. Ale pokud se nemodlíte ve víře, že Duch Svatý vás povede - tak jak Ježíš zaslíbil, nikdy nepocítíte smysl Ducha. Pán čeká dokud neuvidí, že jste odhodláni přijmout cokoliv řekne, a to poslušně a bez okolků.