ZE TMY DO SVĚTLA

Co to je, co nás dostane ven z našeho hříšného života, plného špatnosti a strachu? Co nám ukáže, že na nás čeká mnohem slavnější život?

Pavel řekl, „Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle“ (Koloským 1:12).

Chceš tento slavný, svobodný život? Věříš, že je to tvé dědictví? Věříš, že Bůh touží, abys ho měl? Pak to přijmi vírou a vstup do toho! Prohlaš to za své! Pavel říká,“Netrpěli jste již dost? Nenaučili jste se to důležité?“ Jinými slovy“Nejste už unavení z toho, jak žijete stále ve strachu a duševních mukách? Nenaučili jste se ještě, že je lepší cesta?“

„Spravedlivý z víry bude živ“ (Galatským 3:11). Jednoduše vlož svou víru do toho, co Bůh řekl, že pro tebe udělá. Tento osvobozený život spravedlnosti, radosti a pokoje v Duchu Svatém je dar. Nemůžeš si to odpracovat.

Největší radostí ze všeho je poznat, že už nejsi před Bohem „hříšný“. Je to radost z toho, že víš, že před ním jsi učiněn spravedlivým.

„Blaze těm, jimž jsou odpuštěnynepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích“ (Římanům 4:7-8).

Abraham se stal otcem národů jednoduše proto, protože vzal Boha za slovo. Mohl pochybovat a ztratit tím vše.

„Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil…nebylo to zapsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána“ (Římanům 4:20-24).

Věříme mu, že nám odpouští, aby nás zachránil, musíme věřit, že nás i zachová. Ta moc, která nás spasí, nás i zachová! Ta víra, která přinesla Krista do našeho života, ta nás i ochrání od pádu.

„Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána JežíšeKrista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží“ (Římanům 5:1-2).