BOŽÍ BOHATSTVÍ UVNITŘ NÁS

Když si Pán zřídí svůj příbytek v nás, přináší s sebou i veškerou svou sílu a prostředky. Najednou má naše nitro přístup k Boží síle, moudrosti, pravdě, klidu a všemu co potřebujeme, abychom žili vítězně. Nemusíme už k němu plakat, aby sestoupil z nebes dolů k nám. On je již uvnitř nás. Pavel nám říká, jak silnými jsme v Kristu.

"Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista……. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme" (Efezským 3:14-20).

Je to opravdu nádherná pasáž. Pavel zde uvádí několik neuvěřitelných vzácností, které máme od Pána k dispozici. Vskutku veškeré Boží bohatství je nám dáno v Kristu Ježíši.

Někteří křesťané si vytvořili obraz sobeckého Boha, jehož jediným potěšením je přijímat chválu. Nikdy to neříkejme o našem Pánu, poněvadž to v žádném případě není důvod, proč přišel a přebývá v nás. Přišel, aby nám ukázal, že není Bohem, který je vzdálený. Náš Pán chce, abychom věděli, že není jen někde v temném vesmírném prostoru. Je zcela přítomný uvnitř nás. Nepoletuje jen libovolně dovnitř a ven z našeho života. Ne, Pán nikdy neopouští svůj příbytek v nás.

Pavel píše "Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí" (Efezským 2:13). Apoštol to vysvětluje zcela jasně: Bůh je tady a teď, přebývá v nás. Náš Otec si zřídil svůj příbytek v našem chrámu, aby posílil naše nitro, aby nás zakořenil a ukotvil v lásce, stejně tak jako nám dal přístup žádat o cokoli. Skrze svou moc, která v nás působí, dokáže učinit i nemožné (viz Efezským 3:16-21).