BŮH NÁS CHCE POSTAVIT NA HORU SVÉ PŘÍTOMNOSTI

„Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte a vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám…‘“ (Iz 2:3).

„Přivedu je na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí…“ (Iz 56:7).

Vzkaz Ducha Svatého všem Božím lidem dnes zní: „ Vraťte se k hoře – vraťte se k jeho svaté přítomnosti.“ Mnozí tuto výzvu uposlechnou a udělají si na hledání Boha a modlitbu čas. Ale jiní si jdou svou vlastní cestou, příliš zaměstnaní detaily království, než aby vyšplhali na svatý kopec.

Izajáš viděl obojí – slávu probuzeného služebníka, i tragédii slepých hlídačů, co zaspali. Zatímco někteří se zachvějí a vrátí se k Boží hoře, aby slyšeli slovo z nebe, jiní se ztratí ve svých nekonečných aktivitách a vlastním pokroku.

„Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí, nikdo z nich nic neví; všichni jsou to němí psi, nedovedou ani štěkat; jen mluví ze sna, když ulehnou, rádi podřimují. Ale jsou to psi hltaví, nenasytní. A to jsou pastýři! Bez zájmu a pochopení. Všichni jsou obráceni k svým cestám, každý za svým ziskem, odkudkoli“ (Iz 56:10-11).

Izajáš řekl, že se na tuto cestu soběstřednosti a zaujatosti dílem vlastních rukou, se zájmem jen o to, co dělají, a duchovně mrtví dostali proto, že „opustili Hospodina a zapomněli na jeho svatou horu“ (viz Iz 65:11).

Služebníci Boží, měli bychom lépe poslouchat varování proroka Izajáše, když říká: „své služebníky nazve pak Bůh jménem jiným“ (Iz 65:15). Aby probudil svou církev, pozvedne pak nové hledající.

Duch buduje armádu „horolezců“, kteří budou trávit čas s Bohem o samotě, v jeho svaté přítomnosti, kteří budou naslouchat jeho hlasu, dostávat nové vize a s radostí se vracet a osvobozovat ty, „kdo budou kvílet pro trýzeň ducha“ (viz Iz 65:13-14).

Ano, oni se vrátí – ale se silou a vládou!

Jeho pročišťující oheň v nás chce probudit nové a Boží principy. Už dlouho jsme mrtví Božím principům potřebným k záchraně církve před chaosem. Pán se ve svém domě už nespokojí jen s obecným dobrem; teď hledá v srdci Kristův oheň.