KRISTUS NEJVÍC TRPÍ, KDYŽ TI, KTERÉ MILUJE, MU NEDŮVĚŘUJÍ

Ježíš miloval Lazara a jeho dvě sestry, Marii a Martu. Jejich domov byl oázou pro Mistra. Víme, že Lazar a jeho rodina také milovali Ježíše, ale Písmo více zdůrazňuje Kristovu lásku k nim: "Ten, koho máš rád, je nemocný" (Jan 11:3).

Když to Ježíš slyšel, poslal vzkaz: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn" (v. 4).

Ježíš věděl, že záměrem Jeho Otce bylo oslavit Jej skrze tento zázrak a dát víru a důvěru lidem. Byl to pro Něj však zážitek hlubokého utrpení. Učedníci o Něm pochybovali, ani Marie a Marta mu nedůvěřovali a plačící přátelé Lazara taktéž.

Věděla vůbec Marie, jak hluboko Jej ranila, když Jej obvinila z toho, že je příliš zaneprázdněný a nezúčastněný v jejich problému? "Pane, kdybys jenom býval přišel v čas, ale nyní je už příliš pozdě" (viz. 21).

Uvědomovala si vůbec Marta, jak to mohlo jejího Mistra bolet, když zpochybnila Jeho moc vzkřísit mrtvé? On jí jednoduše řekl: "Tvůj bratr vstane," ale Jeho slova jí nestačili. V podstatě odpověděla: "Ó, ano, vstane při vzkříšení v poslední den, ale to dnes nepomůže" (viz. v. 24).

Jak trpké to muselo být pro Krista, že jeho nejmilejší přátele nevěřili tomu, že On má všechnu potřebnou moc. "Ještě pořád nevíte, kdo jsem? Jsem vzkříšení a život. Věřte ve Mně. Já mám moc a život" (parafráze 25.v.).

Myslím si, že si nedovedeme představit tu velkou bolest, kterou v tu chvíli cítil. Jeho vlastní učedníci nechápali, kým je. Stačilo, že Jeho vlastní národ Jej neznal, tak nemohli aspoň ti, které miloval, rozeznat Jeho moc? Mohl si říct: "Nevěří-li ani mí nejbližší, uvěří vůbec někdy někdo?"

Pána nejvíc ranní, když nedůvěřujeme Jeho moci. Pokud my, jeho nejmilejší přátelé, zpochybňujeme Jeho moc a věrnost, co může očekávat od druhých? Nazýváme Jej přítelem a Pánem, ale naše životy nejsou svědectvím toho, že má moc nám dát vítězství a radost, přes všechnu naši bolest a těžkosti.

Na druhé straně, co skutečně potěší Pána, je dítě, které spočívá plně v Jeho lásce a něžné péči.