KDE BŮH PŘEBÝVÁ?

Poté co byl Ježíš vzat do nebe, dostal apoštol Jan velkolepé zjevení slávy. Říká: „ Avšak chrám jsem nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.“ (Zj 21: 22-23). Jinými slovy, jediným chrámem v nebi je sám Ježíš.

Takže Boží chrám je ve slávě, sedí po pravici, ale kde přebývá Pán, na zemi? Bůh sám se ptá: „Jaký mi postavíš příbytek? Kde je mé místo odpočinku?“ Víme, že Boha nenajdeme v žádné budově. Nebydlí ve Vatikánu v Katedrále sv. Petra, ani v New Yorku v Katedrále sv. Patrika. Není ani v žádné z velkých evropských katedrál. Ne; tak jak Pavel prohlásil na Areopagu: „ Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země , a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli.“ (Sk 17:24). Jednoduše řečeno, jestli budeme hledat Boží příbytek v nějaké budově, nenajdeme ho.

Pán si ale svůj příbytek našel – žije a spočívá v tělech jeho lidského stvoření. Pavel potvrzuje, že Boží chrám je nyní v lidském těle: „ Nevíte, že jste Boží chrám a Duch Boží ve vás přebývá?“ (1.Kor 3:16).

Jakmile uvěříme v Ježíše, stáváme se chrámem, Božím příbytkem. To bylo nejpatrnější na Letnice. Duch Svatý zde sestoupil na učedníky a naplnil je. Prohlásil jejich posvěcená těla za Boží chrám, kde bude Otec přebývat a žít. Duch jim má pomáhat usmrcovat a ničit skutky jejich hříšných těl. A dá jim sílu žít vítězně. Jejich těla se stala Božím chrámem, příbytkem, který se nebuduje rukama.

Ježíš říká: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (J 14:23) Příbytek je bydliště, místo přebývání.

Pavel říká: „ Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha“ (1.Kor 6:20). Jinými slovy, patříš Bohu a on chce, abys byl jeho místem spočinutí. Takže teď své srdce otevři pravdě a vzdej mu chválu tím, že to přijmeš.