ZATÍMCO SE ZÁKLADY OTŘÁSAJÍ

Zatímco se veškeré základy světa otřásají a satan řve jako rozčilený lev a všude je zmatek, násilí a nejistota, ti, kteří důvěřují Pánu a spoléhají na něj, budou stále stát, aby viděli Boží záchranu, a budou mít v srdcích i myslích pokoj. Můžou se těšit z odpočinku a spát sladce bez obav z věcí, které je obklopují.

Přináším vám některá slavná Boží zaslíbení, která platí pro každého, kdo mu důvěřuje v těchto velmi nebezpečných časech.

 • „Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají…“ (2.Samuel 22:31).
 • „Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo před útočníky k tobě prchají“ (Žalm 17:7).
 • „Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv“ (Žalm 31:20).
 • „Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky“ (Žalm 31:21).
 • „Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin“ (Žalm 31:25).
 • „Hospodinu svěř svou cestu, doufej v něj a on to učiní“ (Žalm 37:5).
 • „Od Hospodina je záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je před ničemy, vysvobodí je, vždyť v něho doufají“ (Žalm 37:39-40).
 • „Kdykoli se bojím, v tobě mám naději“ (Žalm 56:4).
 • „V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte“ (Žalm 62:9).
 • „Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky“ (Žalm 125:1).
 • „Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí“ (Přísloví 29:25).

Jedinou ochranou proti satanovým lžím a zlým plánům je čelit mu se zaslíbeními od Boha. Boží Slovo je stále všemocné a ďábel se stále chvěje, když stojíme pevně s tímto Mečem v ruce.

Dnes – teď – zaujmi svůj postoj.