KRISTUS ZA TEBE JIŽ ZVÍTĚZIL

V posledních měsících čtu mnoho smutných a soucit budících dopisů od věřících, kteří jsou stále spoutáni hříšnými zvyky. Spousta bojujících křesťanů píše: „Nemohu přestat s hazardem… Jsem v zajetí alkoholismu…Mám aféru a nemohu přestat…Jsem otrokem pornografie.“ Ve svých dopisech tito lidé říkají tu samou věc: „Miluji Ježíše a prosím Boha, aby mne osvobodil. Modlím se, pláču a hledám Boží radu. Ale nemohu se osvobodit. Co mám dělat?“

Trávím mnoho času hledáním Pána a jeho moudrosti, jak těmto věřícím odpovědět. Modlím se: „Pane, ty znáš životy svých dětí. Mnozí z nich jsou oddaní Duchem naplnění svatí, a přece jim chybí tvé vítězství. Neznají svobodu. Co se to děje?“

Jednou jsem studoval biblickou pasáž obsahující Boží sliby jeho lidu. Připomnělo mi to, že Hospodin slibuje, že nás ochrání před pádem, obdaří bezchybností, ospravedlní vírou, posvětí vírou, udrží nás svaté prostřednictvím víry.

Jedna věc, která je společná všem těmto slibům zní: „vírou“. Vskutku jsou všechny tyto věci podle Božího Slova záležitostí víry. A tak přicházím k jedinému jasnému závěru ohledně těchto bojujících křesťanů: někde u kořene jejich otroctví je nevíra. Všechno se to dá zredukovat na pouhý nedostatek víry.

Bojuješ, abys získal vítězství silou své vůle? Zápasíš v boji se svou starou přirozeností? Pavel zdůrazňuje: „Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost“ (Římanům 4:4-5).

Tvé vítězství nesmí přijít skrze slzy či úsilí, ale skrze víru, že Ježíš Kristus za tebe již zvítězil.

„Bez víry však není možné zalíbit se Bohu“ (Židům 11:6). Opravdu, Pavel říká, že existuje pouze jediný způsob, jak si přisvojit Boží sliby: „Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli“ (Koloským 1:23).

Kristus všechno přenechal svému Otci, aby byl zcela poslušným Synem. A my máme činit podobně. Máme být zcela závislí na Otci stejně jako Kristus.