ABBA, OTČE

Duch svatý nám zjednodušuje vztah s Bohem Otcem a Ježíšem. On je tím, kdo nás učí říkat: "Abba, Otče."

Tato fráze se vztahuje k orientálnímu zvyku v biblických dobách, kdy se jednalo o adopci dítěte. Dokud nebyly adoptivní dokumenty podepsány a zpečetěny adoptivním otcem, dítě ho považovalo pouze za otce. Nemělo žádné právo oslovovat jej Abba, což znamená "můj".

Jakmile byly papíry podepsány, zaregistrovány a zpečetěny, poručník představil dítě jeho adoptivnímu otci – a dítě mohlo poprvé říci: "Abba, otče!" Když ho otec objal, vykřiklo: "Můj otče! Ty nejsi jen nějaký otec. Odteď jsi můj!"

A to je práce a služba Ducha svatého. Vede tě ke Kristu. Představuje tě Otci. A drží tě, abys setrval. "Zpečetil jsem papíry. Nejsi již sirotek – jsi legální syn Boha! Nyní máš velice milujícího, bohatého a mocného Otce. Obejmi ho – říkej mu "můj Otče". Přišel jsem ti ukázat, jak moc jsi jím milován! On tě miluje a chce!"

Naše volání by mělo být z nesmírné radosti a díkůvzdání. Duch v nás doslova volá: "Jsi dědicem všeho, co Ježíš vydobyl." A jaké máš dědictví, protože tvůj OTEC je nejbohatší v celém vesmíru! Nevyhýbej se mu, nehněvá se na tebe. Přestaň se chovat jako sirotek, který je chudobný, bez radosti a duchovního vítězství. Nejsi opuštěn – tak se v něm těš!

Nejen že nejsme opuštěni, ale Duch svatý je s námi během našich zmatků a trápení.

Posláním Ducha svatého je povzbudit Kristovu nevěstu v nepřítomnosti Ženicha. "Dám vám jiného Utěšitele, aby byl s vámi na věky" (Jan 14:16). "Ale Utěšitel, Duch svatý" (verš 26).

Utěšitel znamená "ten, kdo konejší v době bolesti a zármutku" – ten, kdo zmírňuje bolest a žal, přináší úlevu, utěšuje a povzbuzuje. Oblíbil jsem si však definici z řečtiny: "Ten, který tě pokládá na teplé lůžko bezpečí." Během chladné a temné noci ve tvé duši tě klade na měkké lůžko svého pohodlí a konejší tě svou jemnou dlaní.

Označením Ducha svatého jako Utěšitele učinil Ježíš neomylnou předpověď. Předpověděl, že jeho lid bude trpět nepohodlím a bude potřebovat utěšit – protože bude v posledních dnech mezi jeho lidem mnoho bolesti a utrpení.

Duch svatý přináší útěchu tím, že ti připomíná, že on žije v tobě se vší mocí od Boha, která je mu vrozená. A proto můžeš říci: "Větší je ten, který je ve mně, než veškerá moc celého světa – větší je než moc démonů!" Bůh poslal Ducha, aby tě svou mocí ochránil od spárů satana – aby pozvedl tvého ducha, vyvedl z tebe každou depresi a naplnil tvou duši láskou tvého Pána.

"Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost…A naděje neklame, neboť láska Boží je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán" (Římanům 5:3,5).