NENECH SE ZASTRAŠIT

Chodíš-li v Duchu, budeš neustále pronásledován démonickými mocnostmi. Ale nikdy a nikde se nemusíš nechat jimi zastrašit.

Pavla neustále pronásledovali démonické mocnosti. Kázal na ostrově Pafos, když se do toho pokusili zasáhnout démoni. "...narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který jim však odporoval a snažil se prokonzulovi zabránit ve víře" (Skutky 13:6–8).

Barjesus znamená "syn Ježíše" anebo "anděl světla". Byl to ďábel, který se postavil proti Pavlovi, ale Duch Svatý se v něm vzbouřil: "Saula ... naplnil Duch Svatý. ... řekl: "Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova tě teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil, ohromen Pánovým učením" (Skutky 13:9-12).

Pavel, naplněný Duchem Svatým, přemohl všechny mocnosti temnoty!

Nestačí být pouze zarmoucený satanovými pokusy tě znepokojovat! Ve Skutcích 16 byl Pavel zarmoucený, ve smyslu "znepokojený, utrápený". Byl v tomto stavu mnoho dní, ale poté se v něm Duch Boží vzbouřil a on řekl démonické mocnosti: "Tak konec, to stačí! Ve jménu Ježíš, odejdi!" (viz. Skutky 16:16–18).

Milovaní, od ďábla si necháváme líbit příliš mnoho! Přichází čas, kdy i my se musíme postavit v moci Ducha Svatého a říct: "Stačí, je konec, přikazuji ti ve jménu Ježíš, odejdi!"

Když vstoupíš do autority a příkážeš ďáblům utéct, satan proti tobě použije všechen svůj arzenál. Hned poté, co Pavel vyhnal démony z posadnutého děvčetě (Skutky 16:16-18). Satan začal burcovat dění. Rozvášnil dav proti Pavlovi a Silasovi – a najednou byli v hrozné krizi!

Správcové přikázali zbít je holemi a uvrhnout do vězení. A každý pruh na jejich zádech jako by odrážel ďáblova slova: "Takže si myslíte, že jste vyhráli? Myslíte si, že vyženete mé démony a získáte nade mnou autoritu?"

Zdá se, že ďábel nevěděl, že čím víc biješ Božího služebníka, který chodí v Duchu, tím více chvály z něj vybičuješ! Když jej vrhneš do krize, nebo svážeš problémy a těžkostmi, bude zpívat, křičet a uctívat!

"Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali" (Skutky 16:25).

Pokud chceme chodit v Duchu, musíme věřit v Boží nadpřirozené vysvobození z každé svázanosti satanem. Nezáleží na tom, jestli Bůh musí proto vyvolat zemětřesení. To je přesně to, co udělal pro Pavla:

"Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy" (v. 26).

Satan se tě pokusí přivést do největšího pokušení, jakému si kdy čelil. Chce, abys zapadl do sebeobviňování, odsouzení a sebezkoumání. Drahý světče, musís se postavit v Duchu a odhlédnout od svých okolností a svázanosti. Nesnaž se to všechno vyřešit. Snaž se chválit, uctívat a důvěřovat Bohu a On se postará o tvé vysvobození!