JAK DOCÍLIT, ABYCHOM KRÁČELI V DUCHU

Příkaz kráčet v Duchu je dán všem – ne jen několika super svatým! Takhle toho můžeme docílit: „Říkám vám: Kráčejte (žijte) v Duchu“ (Galatským 5: 16).

1. Plně se odevzdejte! Nejprve požádejte Ducha svatého, aby se stal vaším průvodcem a přítelem.

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno“(Lukáš 11: 9).

Pokud jste spaseni, Duch svatý vám již byl dán. Nyní ho požádejte, aby to převzal – odevzdejte se mu! Musíte si uvědomit ve svém srdci, že chcete, aby vás vedl a provázel. Mojžíš prohlásil o posledních dnech: „Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho (Pátá Mojžíšova 4: 29).

2. Zaměřte se na to, abyste lépe poznali a naslouchali Duchu svatému - a neupínejte svou pozornost k problémům a pokušení. Pavel, Silas a Timoteus by se váleli ve strachu a depresích, pokud by se bývali zaměřili na své potíže. Namísto toho se zaměřili na Boha – chváli jej a uctívali.

Častokrát se v našich modlitbách zaměřujeme na chyby z minulosti. Stále si přehráváme naše porážky s vyřčením: „Ach, jak daleko jsem již mohl být na své cestě, kdybych nezklamal Hospodina a neudělal chyby v minulosti.”

Zapomeňte na svou minulost! Vše je pokryto krví! A zapomeňte také na svou budoucnost, protože jen Pán ví, co je před vámi. Namísto toho zaměřte svou pozornost jen na Ducha svatého, celým svým srdcem a celou svou myslí.

3. Věnujte se hodnotně společenství s Duchem svatým. Nebude promlouvat k nikomu, kdo je ve spěchu. Čekejte trpělivě. Hledejte a uctívejte Pána. Převezměte kontrolu nad ostatními hlasy, které se vám snaží našeptávat své myšlenky. Věřte, že Duch svatý je mnohem větší, a nedovolí, abyste byli poraženi či oslepeni.

„Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě“ (1. list Janův 4: 4).