BOŽÍM ZÁMĚREM JE, ABYCHOM MĚLI POKOJ A ODPOČINUTÍ

Božím konečným záměrem je, aby všechny jeho děti měli hojný život. Nikdy nechce, abychom se ve svém životě soustředili na své hříchy a na svá selhání. Je dobrou zprávou, že sloužíme Bohu, který absolutně miluje – Bohu, který je plný slitování a který touží po tom, aby své milované přivedl na místo, jež ční vysoko nad veškerý nepokoj. Ale nemůžeme zaujmout toto místo a posadit se s Kristem v nebesích, dokud s ním plně nezemřeme a nebudeme vzkříšeni.

Není žádný vstup do života v nebi bez zakušení smrti na kříži. Duch svatý v nás působí poznání, že nemůžeme nikdy opravdově žít, dokud opravdu nezemřeme. Zdá se, že víme, že máme schůzku se smrtí, která je určená vztahem ke Kristovu kříži.

Dobře se podívejme, kde jsme se všemi svými strachy, prázdnotou, opuštěností, selháními a kompromisy se hříchem. Uvědomte si, jak málo z Pánova zaslíbeného pokoje skutečně vlastníme. Málo se blížíme své znalosti o tom, jaký by měl vítězně žijící křesťan být. A přesto víme, že Boží slovo jasně hovoří o vítězství, pokoji a svobodě od nadvlády hříchu. Vidíme některé, kdo jsou přivedeni do toho krásného života, kdy mají jistotu, a rádi bychom se zeptali: Jak jsi došel k takovému vítězství? A potom bychom se divili, jak můžeme postoupit.

Duch svatý nás musí přivést ke kříži a přimět nás, abychom čelili realitě umírání světu a hříchu. Tehdy začínáme hledat Pána přičinlivě s touhou být pod jeho vedením ve všech věcech a začneme být neodolatelně taženi Duchem. Budeme přivedeni až ke konci svých sil, nazí, slabí a bez spoléhání na svá těla.

Jsem přesvědčen, že Duch svatý přivádí svou církev zpět ke slavným pravdám o ztotožnění se s Kristovou smrtí, vzkříšením a životem v nebi.

Smrt může být velmi děsivá, zvlášť pokud na její druhé straně nevidíme slávu. Ale on nás ujišťuje o své ustavičné lásce navzdory našemu selhání a dává nám pokoj a radost a naději prostřednictvím svého vzkříšení.