ODPUŠTĚN

Ježíš nám říká: „Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“ (Jan 5:24)

Skutečně, Písmo je plné zmínek o tom, že když nám Pán odpouští naše hříchy, vymaže je ze své paměti.

„Já, já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích.“ (Izaiáš 43:25)

„Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět – vždyť jsem tě vykoupil.“ (Izaiáš 44:22)

„Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.“ (Jeremiáš 31:34)

„Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc.“ (Židům 8:12)

„Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli. Už nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny.“ (Židům 10:16-17)

„Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře!“ (Micheáš 7:19)

Toto jsou úžasné zprávy pro každého křesťana, který se už někdy ve svém životě snažil umrtvovat skutky těla svou vlastní sílou. Stalo se ti to již také? Kolik slibů jsi už dal Bohu, jenom proto, abys je pak porušil? Kolikrát ses již snažil zalíbit Pánu překonáváním svých žádostí a zvyků, jenomže poté jsi znovu selhal?

Takto zní dobrá zpráva pro tebe z knihy Micheáše: „Já, Hospodin, pošlapu všechny tvá provinění.“ Bůh v těchto pasážích popisuje různými obrazy, jak vymaže naše hříchy ze své paměti. On je zahladí, nevzpomene si na ně, vrhne je do moře, pošlape je – ve smyslu, že je dostihne a zajme.

Izaiáš dokonce píše, že Bůh vezme naše provinění a hodí je za sebe. „Všechny mé hříchy zahodil jsi pryč.“ (Izaiáš 38:17) To znamená, že Bůh se již nikdy nepodívá na naše hříchy, ani se o nich nezmíní.

Dovol mi zeptat se – jestli Bůh odpouští naše hříchy, proč to ty a já také neděláme? Proč pořád necháváme, aby satan vykopal nějaké bahno z naší minulosti a mával s ním před naší tváří, když všechen náš hřích je pokrytý Kristovou krví?

Očišťující a odpouštějící moc Kristovy krvi zahrnuje všechno. Zakrývá celý náš život!