UDRŽOVÁN SKRZE BOŽÍ MOC

Petr říká: „Boží moc nás skrze víru střeží ke spáse, která bude odhalena v posledním čase.“ (1. Petr 1:5). Toto proroctví mi naznačuje, že Bůh v posledních dnech ještě jednou odhalí svému lidu svou moc, kterou nad námi drží .

Kristus se modlil ke svému Otci za své učedníky: „Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul.“ (Jan 17:12). Učedníci nedokázali sami naplňovat Pánovu vůli, udržovala je mocná síla zvenčí. Nedokázali by projít bez Kristovi podpůrné moci ani jediný den.

Zde je nádherná modlitba za nás za všechny: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.“ (Jan 17:15).

Řecké slovo chránit má mnoho významů. Ve verši 1.Petr 1:5 naznačuje:

• Založení vojenských základen.
• Střežit, obklíčit a chránit posádku.
• Založení pevnosti s plnou armádní linií – v plné armádní výzbroji.
• Rozeznat nepřítele v předstihu a chránit před nebezpečím.

Pán není jen silnou pevností, ale v každém z nás má svou vojenskou základnu, vybavenou plně ozbrojenou armádou. Tyto mocné vojenské základny s armádami vojáků a koňských spřežení jsou nejen připraveny k boji, ale mají i výborného strážce, který pozná nepřítele na míle daleko.

Ježíš se modlil, „Ochraň je od zlého....“. Řecké slovo ochránit zde znamená:

• Vysvobození od účinku nebo vlivu všeho zlého, špatného, ohavného, zhoubného, nemravného, záludného a zkaženého.
• Vysvobození nejen od ďábla samotného, ale i všeho prohnilého a zkaženého.

Když si to dáme všechno dohromady, tak to zní až neuvěřitelně krásně. Jsme Boží vojenské základny, chráněné plně vybavenou duchovní armádou, která zahrnuje nespočet koní, spřežení a vojáků v plné polní, a plně informované o každém kroku a plánu nepřítele — jsme plně chráněni před ďáblem i ostatními zlými mocnostmi tohoto vesmíru. Teď už možná lépe porozumíme verši, který říká: „Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.“ (1 Jan 4:4).