HOSPODIN JE TVŮJ OCHRÁNCE

Nejlepší ilustraci toho, co znamená být chráněn Boží mocí, nalezneme v napínavém starozákonním příběhu z 2. Královské 6.

Ben-hadad, král Sýrie vyhlásil vojnu proti Izraeli a táhl proti němu s obrovským vojskem. Jak jeho jednotky postupovaly, často v tajnosti probíral plán dalšího dne se svými rádci. Jenomže prorok Elíša neustále posílal vzkazy izraelskému králi s detailním popisem každého pohybu nepřítele. Ve skutečnosti, Elíšova varování několikrát pomohla Izraeli uniknout porážce.

Ben-hadad zuřil a svolal své služebníky. „Povězte mi, kdo odkrývá naše plány izraelskému králi! Kdo je zrádce?“ Služebníci mu řekli: „Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici.“ (2. Královská 6:12)

Ben-hadad okamžitě poslal zástup koní, vozů a vojáků, aby zajali Elíšu. „Jeďte do Dotanu a přiveďte mi ho,“ rozkázal. Jeli tam přes noc a obklíčili město se záměrem zajmout starého proroka při úsvitu, jenomže Elíšův sluha se vzbudil brzy. Když viděl „kolem celého města vojsko, koně a vozy“ (v. 15), zděšeně utíkal za Elíšou a volal: „Ach můj pane, jsme obklíčeni, co si počneme?“

Elíša odpověděl se sebejistým úsměvem: „Neboj se. S námi jich je víc než s nimi. Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů!“ (2. Královská 6:16-17)

Podobně žalmistovi, Elíša mohl stát uprostřed krize a říct s absolutní jistotou:

• „Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když mě svírají ze všech stran.“ (Žalmy 3:6)
• „I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat.“ (Žalmy 27:3)
• „Bůh mě vykoupí z tohoto boje, pokoj mé duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně!“ (Žalmy 55:18)

Má modlitba zní jako ta Elíšova: „Pane, otevři naše oči, ať vidíme kolem sebe horu, plnou koní a ohnivých vozů Hospodina zástupů!“