BŮH TI ŽEHNÁ A DÁVÁ TI POKOJ

Duch svatý mne podnítil, abych četl 12.kapitolu 2. Mojžíšovy, kde se píše o způsobu vysvobození Izraelitů z Egypta.

Na dveře každého izraelského domu, na obě veřeje a nadpraží, byla stříknuta krev beránka. Ta měla ochránit Boží lid od anděla zhoubce. Když nastal den, velký zástup Izraelitů vypochodoval z otroctví; čítal 600 000 mužů a ženy a děti. „Právě toho dne…vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta“ (2. Mojžíšova 13:3, B21). Boží lid byl vysvobozen díky Hospodinově síle, nevděčili za to žádným lidským prostředkům.

David prohlašuje: „Tento Bůh mě vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou…sehnul se z výšin, uchopil mě, z mohutných vod mě vyprostil, vyrval mě mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl…on je štít všech, kdo v něho doufají!“ (2. Samuel 22:33, 17, 18, 31, B21).

Naše víra a síla může zeslábnout, ale v době naší slabosti nám Bůh dává úžasné zaslíbení, že nás obnoví a posílí:
• „Ty jsi mě vyzbrojil silou k boji“ (2. Samuel 22:40, B21).
• „Ti, kdo klopýtali, síly nabyli“ (1. Samuel 2:4, B21).
• „Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem“ (Žalm 29:11, B21).
• „Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh ať je požehnán!“ (Žalm 68:36, B21).
• „Když síly pozbývám, neopouštěj mě…přistoupím s chválou Hospodinova hrdinství“ (Žalm 71:9, 16, B21).
• „Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází…od síly k síle putují – před Bohem na Sionu se všichni ukáží“ (Žalm 84: 6, 8, B21).

Milovaní, věříte, že náš Bůh je silný? Jestliže je silný, žádná moc před ním neobstojí. Proto tedy svěřte všechno do jeho mocné a silné ruky. On umožní cestu. Především věřte tomuto slovu: „Vyslyšel jsi mě, když k tobě volal jsem – dodals mi odvahy“ (Žalm 138:3, B21).

Bůh vás miluje a žehná vám.