ZASLÍBENÍ

V celé knize Židům se opakuje naše velká potřeba trpělivosti:
• „Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě…Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení“ (Židům 6:13-15, B21, kurzíva autorova).
• „Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení“ (6:21, B21).
• „Potřebujete však trpělivost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení“ (10:36).
Bůh nám dává hodně úžasných zaslíbení – zlomí každé pouto hříchu; dá nám moc, abychom porazili každou nadvládu hříchu; dá nám nové srdce; očistí nás a posvětí; přetvoří nás do Kristovy podoby. Jeho Slovo nás ujišťuje: „Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné“ (Juda 24).

A přece pro nás Bůh činí všechny tyto věci ve svém čase, podle svého božského harmonogramu. Nemá žádné termíny, které by na něho tlačily. A ignoruje všechny žádosti o okamžité uzdravení všech nemocných najednou. Stručně řečeno, pravá víra od nás požaduje, abychom trpělivě čekali na našeho Pána. Naší odpovědí by mělo být: „Pane, věřím, že ve svém Slovu říkáš pravdu. A díky moci tvého Ducha ve mně budu trpělivě čekat, dokud tyto věci nevneseš do mého života. Mým úkolem je setrvávat ve víře a čekat na tebe.“

Možná, že snášíš těžké zkoušky a pokušení. A třeba slýcháš příšerné lži, které ti satan šeptá. Občas snad selžeš. Ve skutečnosti by ses asi divil, kdybys pokaždé dosáhl cíle. Ale když podstupuješ všechna tato soužení, jestliže se prostě trpělivě držíš víry – důvěřuješ Bohu, že koná své dílo, držíš se jeho Slova a je tvým Jehovah Tsidkenu – potom na tebe pohlíží jako na spravedlivého. On přísahal: „Vírou obdržíš zaslíbení.“

Pavel poskytuje Pánovu definici spravedlivého v Římanům 4: 20-23: „[Abraham] nepochyboval tedy v nevíře o Božím zaslíbení, ale byl posílen vírou, když vzdal slávu Bohu, v plné jistotě, že co Bůh zaslíbil, je schopen i vykonat. A proto mu to bylo počteno za spravedlnost. Že mu to bylo počteno však není napsáno jen kvůli němu“.

Bible to nemohla více objasnit. Jednoduše vyjádřeno, spravedlnost je víra v Boží zaslíbení, kdy jsme zcela přesvědčeni, že Bůh dodrží své slovo. A naopak, nevíra je váhání o jeho zaslíbeních a pochybování, zda Bůh učiní to, co slibuje.