DRŽEN PÁNEM ZÁSTUPŮ

Svatí muži Starého zákona znali Boha způsobem, jakým svatí Nového zákona o něm vědí jen velmi málo. Znali ho jako Pána zástupů! Více než 200krát ve Starém zákoně – od Samuela do Malachiáše – je Bůh takto nazýván. Čteme, že David se stával větším a větším, neboť Pán zástupů byl s ním. Toto majestátní pojmenování se opakovaně objevuje v Žalmech:

  • Pán zástupů je s námi; Bůh Jákobův je naše útočiště (46:7)
  • Ó Pane, Bože zástupů, kdo je silný jako Ty? Za všech okolností věrný jako Ty? (89:8)
  • Pane zástupů, slyš mou modlitbu (84:8)
  • Pán zástupů, on je král slávy (24:10)

Hebrejské slovo pro „zástupů“ je tsbaah. To znamená „armáda hotová a přichystaná k bitvě.“ Vojáci, koně a válečné vozy připravené jít do války v určený čas; armáda schromážděná, čekající na pokyny.

Jednu dobu, Asyrská armáda vykročila proti králi Ezechiášovi. Tento král byl pevný a klidný, když byl obklopen zuřivou armádou a řekl Božímu lidu, „Buďte silní a stateční! Nebojte se ani se nelekejte asyrského krále ani té spousty, která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhat a vést náš boj.“ (2. Letopisů 32,7-8).

Svatí Starého zákona spočinuli ve své představě všemohoucího Boha, jehož všemocná, neviditelná armáda se schromáždila k jejich ochraně. David se vychloubal, „Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce – Pán je mezi nimi...“ (Žalm 68:18). Podle žalmisty, jsou zajištěny pro nás: „ Pán je tvůj ochránce“ (121:5)

Nechráníme sami sebe od zlého vlastní mocí; nebojujeme se satanem vlastní silou. Pán zástupů to musí udělat. Slyš, co říká Bible: „Sehnul se z výši, uchopil mě, z mohutných vod mě vyprostil, vyrval mě mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl.“ (Žalm 18,17-18)

V listu Judově je nám zaslíbeno, „Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné ..“ (Juda 24.verš)