TEN BOJ NENÍ VÁŠ, ALE BOŽÍ (2. Letopisů 20:15)

Nejprve bych vám rád připomněl, že bitva, které čelíte není vaše, ale patří Bohu. Pokud jste Jeho dětmi, můžete si být zcela jisti, že satan obrátí svůj vztek i proti vám.

Ve 2. knize Letopisů kapitole 20, proti Božímu lidu se postavil obrovský zástup. Král Jošafat a jeho lid se rozhodli hledat Hospodina a postit se. Král volal k Bohu modlitby, podobné těm našim, které se většina z nás modlila na vlastní duchovní cestě: „Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše se oči upínají k tobě!“ (20 : 12). „Duch Hospodinův sestoupil uprostřed tohoto shromáždění a řekl: Nebojte se ani se nelekejte té ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. (20:14-15).

Izaiáš vydal toto varování všem satanským sílám: „Koho jsi to urážel, komu ses rouhal,
proti komu jsi zvedl hlas? I proti Svatému Izraelovi! (Izaiáš 37:23).

Bůh řekl svému lidu Izraele, a říká to i dnes nám: „Satan nebojuje proti tobě, ale proti Pánovi, který uvnitř tebe přebývá.“ Bůh řekl satanovi: „Ať sedíš, chodíš sem a tam, ať na mě běsníš, já tě znám.“ (37:28).

Nyní se ptám: kde se odehrává vaše bitva? Ve vašem manželství? V práci nebo v podnikání? Týká se financí? Nebo vašeho zdraví? Získává tato bitva den ode dne na své intenzitě? Pokud máte srdce pro Ježíše a touhu přimknout se k němu, budete čelit pekelnému běsnění. Ale pořád se ještě nebude jednat o vaši bitvu.

Je jen na vás, zda skoncujete tuto bitvu rychle - jednoduše to skoncujete a poddáte se vlastním obavám a pochybnostem. Satan nebude obtěžovat ty, kteří se vzdali své důvěry v Pána.

Ano, je to Pánova bitva, ale i my na ní máme určitý podíl - a tím je důvěřovat a věřit jeho slibům, dokonce i když čelíme beznadějné situaci a vše vypadá nemožné. Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: Má cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv?“ (Izaiáš 40:27).

Víra vyžaduje, abychom se vzdali všech svých problémů - všech svých kritických situací , obav, úzkostí – a odevzdali je do rukou Pána. Když uděláme vše, co zmůžeme a víme, že je tento boj nad naše síly, musíme to odevzdat do Jeho rukou.

Náš Pán zná satanův vztek a tak musíme jen upřímně věřit, že bude jednat. Zlý dokáže způsobit povodně i požáry, a nechá nás pronásledovat veškerými duchovními nepřáteli. Boží slovo upozorňuje na to, jak bude Pán jednat: „Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu tě, kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! (Izaiáš 37: 29).

Pokud se budete pevně držet své víry - věřit mu, spočívat v jeho slibech a odmítnete všechny lži zlého, které vám přijdou na mysl - pak můžete očekávat, že Bůh přijde prostřednictvím svého Ducha do těchto záležitosti a přinese očekávaný konec do každé konkrétní bitvy. Pohne nebem i zemí, aby vás vysvobodil. Cesta ven je jen skrze víru, víru a víru! „Ve všech koncích světa boje zastavuje.“ (Žalm 46:10).