KRISTUS VLÁDNE!

Často nám lidé píší: „Nemám se komu svěřit, žádný se mnou nenese mé břemeno. Nikdo nemá čas, aby uslyšel můj pláč. Potřebuji někoho, komu bych mohl vylít své srdce.“

Král David byl obklopen lidmi. Byl ženatý, měl velkou rodinu a měl po svém boku mnoho společníků. A přece i od Davida slyšíme totéž volání: „Ke komu půjdu?“ Je to v samotné naší přirozenosti, že toužíme po druhém člověku, který má obličej, oči a uši, aby nás vyslechl a dal nám radu.

Když byl Job přemožen svým utrpením, volal v zármutku: „Kéž by mi někdo poskytl slyšení!“ (Job 31:35, B21). Toto volání pronesl, když seděl před svými takzvanými přáteli. A přece tito přátelé neměli žádný soucit s Jobovým utrpením. Místo toho byli posly beznaděje.

Ve svém žalu se Job obrací pouze na Boha: „Mám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce…K Bohu přes slzy se dívám“ (Job 16:19-20, B21). V žalmech David naléhá na Boží lid, aby jednal podobně: „V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!“ (Žalm 62:9, B21). David též napsal ve 142.žalmu:

„K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale o mé stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na mě nastražili past. Pohleď k mé pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o mě nestará! K tobě zní mé volání: Ty, Hospodine, jsi má skrýš, můj úděl mezi živými“ (142:2-6).

Věřím ve svém srdci, že toto poselství je pozváním Ducha svatého, aby vás přivedl na tiché místo, kde můžete často vylévat svou duši před Bohem. David „vyléval před ním svoje starosti“, a stejně tak můžete i vy. Můžete mluvit s Ježíšem o všem – o svých problémech, o svých současných zkouškách, o svých penězích, o svém zdraví – a říci mu, jak vás to přemáhá i jak při tom malomyslníte. On vás vyslyší s láskou a soucitem a nepohrdne vaším voláním.

Bůh Davidovi odpověděl. Odpověděl Jobovi. A během staletí odpovídal na volání ze srdce každého, kdo důvěřoval jeho zaslíbením. Stejně tak slíbil, že vás vyslyší a povede. Vskutku se zaručil přísahou, že bude vaší silou. Jděte k němu a vyjdete obnoveni.