MUŽ BEZMEZNÉ VÍRY

Milující manžel a otec, shovívavý dědeček. Přítel vyděděnců a zraněných. Neohrožený svědek Kristovy spasitelné moci. Zanícený hlas Boha ke své církvi. Laskavý pomocník vdov, sirotků a chudých. A duchovní otec několika generací – od strádajících k mocným, od dospělých k náctiletým, od milovaných k zavrženým.

Tyto znaky jsou pouhým počátkem definice života Davida Wilkersona. Přes šest desetiletí věrně sloužil Pánu v duchovní službě, zakládal a vedl komunity, které se rozrůstají po celém světě. Za tím vším je pevná víra v Boží lásku ke každé lidské bytosti a v Jeho neústupnou touhu dotýkat se lidí.

„Bratr Dave,“ jak se rád nechával oslovovat, byl znám mezi doslovnými miliony lidí pro svou bezmeznou víru. Věřil, že Bůh může změnit životy členů gangů a proměnit ty nejzoufalejší oběti drog – a Pán to skutečně učinil. Věřil, že v centru Times Square v New York City může zahájit činnost dynamická církev. Věřil, že může být tím, kdo dokáže opravdově milovat svou ženu a své děti. A skutečně podle toho jednal.

David Ray Wilkerson se narodil 19.května 1931 v Hammondu v Indianě do rodu zanícených letničních kazatelů. Poté, co byl ordinován do Božích Shromáždění, se oženil se svou životní láskou – Gwendolynou Carosso, která s ním 57 let sloužila v jeho duchovní službě.

Od samého začátku používal Bratr Dave ve službě kreativního a netradičního ducha. Na počátku svého pastýřského úřadu projel autem uličkou v kostele, aby předvedl humorné znázornění. A přece kázal v trápení a bolesti s vírou, že Bůh jedná skrze jeho slabosti. Věděl, že Bůh uvedl moudré tohoto světa ve zmatek, aby zjevil Sebe – a tato pravda byla stále znovu dokazována prostřednictvím služeb, které Bratr Dave zřídil.

Roku 1958 vycestoval ze svého malého sboru v Phillisburgu v Pennsylvanii, aby oslovil členy gangu na soudním procesu v New York City. „Nikdy předtím v New Yorku nebyl a jistě se nikdy dříve nesetkal se členem gangu či s drogově závislým“, tvrdí jeho bratr Don Wilkerson. „Prostě tam přijel se svou jednoduchostí či naivitou, jakkoli to nazvete, a změnil lidské životy.“

Jak napsal reportér New York Times, přítel Bratra Dave, McCandlish Phillips: „Jeho metoda byla naprostým příkladem jednoduchosti, přímočarosti a úplné bezelstnosti – prostě vyšel do ulic a smísil se s dětmi a domlouval jim tváří v tvář, přičemž často citoval Bibli – a zabralo to.“

Kromě tohoto smělého hnutí byla založena služba Teen Challenge, což je na Krista soustředěný rehabilitační program pro alkoholiky a drogově závislé. Tato služba se stala velmi dobře známou díky knize Dýka a kříž, která byla přeložena do 30 jazyků a prodalo se přes 50 milionů výtisků. Tato služba se rozšířila do více než 1 000 středisek v USA a 80 dalších zemí.

Pán potom povzbudil Bratra Dave, aby založil Youth Crusades (Mladé křižáky), evangelizační službu mladým lidem. To ovlivnilo celou generaci k tomu, že jejich životy měly pro Boha velký význam. Bratr Dave též plodně psal, jeho knihy pohnuly generacemi čtenářů, aby odevzdali své životy Kristu. Tisíce knih, které vydal, byly plné mocného vhledu, srozumitelné a přesvědčivé. Sám žil jako příklad Kristova služebníka, o němž psal, a neustále hovořil o své slabosti a Kristově věrnosti k němu.

Stejně jako jeho jmenovec, král David, sloužil Bratr Dave za svého života Bohu. Kázal s důsledným zaujetím a s neúnavnou laskavostí. Nebyl pro fanfáry, provolávání slávy či obřad. Odmítl pozvání na setkání se světovými vůdci a dával všechno, co vlastnil, aby pomohl chudým sirotkům a vdovám v nouzi.

Jeho poslední misie na zemi měla vystupovat ve prospěch těch nejchudších z chudých – poskytovat jim úlevu a pomáhat hladovějícím dětem a vdovám a sirotkům v USA a v rozvojových zemích. Organizace Please Pass the Bread, kterou za tímto účelem založil, slouží denně tisícům dětí prostřednictvím 56 komunit v 8 zemích.

Dobře běžel svůj běh a když skončil, jeho Pán ho povolal domů. David Wilkerson ovlivnil doslovné miliony životů a Bohem inspirované dílo, které zahájil, ho přežilo. Vliv jeho života je nezměrný – nejen co se týče jeho kázání, psaní a zakládání služeb, jež mění svět, ale též jeho lásky, obětavosti, soucitu a schopnosti pohnout naší vírou, abychom konali větší skutky. Všem, kdo znali a milovali jeho otce, posílá Davidův syn Gary toto slovo: „Vím, že pokud by byl můj otec schopen vás dnes svými slovy povzbudit, vybídl by vás, abyste dali Ježíši všechno, co máte, abyste hluboce milovali Boha a abyste se rozdali pro druhé.“

Poslední spis Bratra Dave s názvem „Když všechny prostředky selhávají“ hovoří ke všem, jejichž životů se dotkl: „Milovaní, Bůh nikdy neselhal ve své dobrotě a lásce. Když všechny prostředky selhávají, Jeho láska převažuje. Držte se své víry. Stůjte pevně v jeho Slovu. Na světě neexistuje žádná jiná naděje.“

Smrt Davida Wilkersona je pro mnohé hlubokou osobní ztrátou. A přece se radujeme, protože víme, že svůj život prožil v té největší plnosti, v poslušnosti Bohu a lásce k Ježíši.

Přežili ho: jeho manželka Gwen Wilkerson; dcera Debi Jonker, její manžel Roger, synové Brent a Matthew a Matthewova žena Christina; dcera Bonnie Hayslip, její manžel Roger, synové David a Brandon a Brandonova žena Christina; syn Gary Wilkerson, jeho žena Kelly a děti Ashley, Elliot, Evan a Annie; syn Greg Wilkerson, jeho žena Teresa a jejich děti Alyssa a Ryan; bratři Don Wilkerson a Jerry Wilkerson a sestra Ruth Harris. Jeho vnuci nesli jeho rakev.