POZDRAVENÍ V ÚŽASNÉM PÁNOVĚ JMÉNU

Posledních pár dní medituji nad 142.a 143. Žalmem. Doporučuji vám, abyste si udělali čas a četli tyto mocné žalmy, které vás povzbudí ve víře.

Zajímalo mě, čím procházel David, když řekl: „Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku“ (142:4). Totéž opakuje ve verši 143:4: „Jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá v nitru.“ David vlastně říkal Bohu: „Topím se v problémech. Mí nepřátelé na mě útočí. Skličuje mě to.“ Volal k Hospodinu: „Věnuj pozornost mému bědování, jsem zcela vyčerpán…Vyveď mě ze žaláře“ (142:7-8).

Milovaní, tato slova byla zapsána k našemu užitku, pro naše poučení. Je to povzbuzení pro všechen Boží lid, který je sklíčen problémy a utrpením. Někteří se topí ve finančních problémech, sklíčeni svými dluhy. Mnozí vzácní věřící dokáží stěží vyjít se svými příjmy. Mnoho vdov a starších manželů to sotva zvládá.

Často jsem velmi negativně obviňován z přílišné ponurosti. Lidé říkají, že nikdo nechce slyšet špatné zprávy, že vypínají, když nějaký kazatel hovoří o bolesti, utrpení a problémech. Ale pravdou zůstává, že většina z nás žije ve světě, kde může být občas život naprosto zmáhající. Stejně jako David čelíme záplavě problémů; jsme postiženi i v naší spravedlnosti. Snášíme nemoce, smrt milovaných, období zmatku, kdy nevíme, co dělat. Čelíme satanovým ďábelským útokům směřovaným na naši víru.

V těchto našich velmi krušných obdobích se učíme hledat Boha a učíme se volat v naší bolesti. David řekl: „Před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám“ (142:3). „Odpověz mi pro svou věrnost“ (143:1). Jsi nyní přemožen okolnostmi svého života? Dělej totéž co David:
• „Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země“ (143:6).
• „Neukrývej přede mnou svou tvář…Ohlas mi hned zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši“ (143:7-8).
• „Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine, u tebe si hledám úkryt. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení“ (143:9-11).
Buďte povzbuzeni. Bůh má všechno pod kontrolou! V pravý čas uspokojí vaše potřeby.