PRYČ Z PRACKY LVA

Je pro náš prospěch, že nám Bůh říká si pamatovat. Vzpomínka na naše minulá vysvobození nám pomáhá mít větší víru na to, čím procházíme právě nyní.

Čelíš zrovna teď nějaké krizi? Ohrožuje tě obr nějaého problému, doma, v práci, v rodině? Jediný způsob, jak čelit obrovi, je dělat to, co dělal David: vzpomenout si na lva a medvěda. David mohl jít proti Goliášovi beze strachu jen proto, že si upamatoval na Boží věrnost jemu v minulých krizích.

Když se David dal k dispozici, aby bojoval s Golijášem, „Saul řekl Davidovi: Nemůžeš se s tím Filištínem bít, jsi ještě chlapec a on je bojovník už odmalička. David mu odpověděl: „Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na mě, chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník už zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha“, pokračoval David, „Hospodin, který mě vysvobodil ze spárů lva i medvěda, mě vysvobodí i ze spárů toho Filištína.“
„Tak tedy jdi,“ řekl na to Saul Davidovi. „Kéž je Hospodin s tebou!“ (1 Samuelova 17:33-37)

David znal nebezpečí, kterému proti Golijášovi čelil. Nebyl žádný nováček, naivní chvástající se dítě, které by vyhledávalo boj. Ne, David si jednoduše připomenul svá minulá vysvobození.
Pohlédl svému nepříteli přímo do očí a prohlásil, „Hospodin, který mě vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí mě i ze spárů toho Filištína.“ (17:37)

Spousty Božích lidí dnes čelí obrům na všech stranách. Jsou přemoženi strachem. Co to popisuje? Copak jsi už zapomněl na dobu, kdy jsi byl tak nemocen, že jsi byl blízek smrti, ale Pán Tě pozdvihl? Vzpomínáš na tu finanční pohromu, když sis pomyslel, „Tak a je to, skončil jsem,“ a přesto Pán Tě tím provedl a zachoval tě až do dnešního dne?

Je mnoho věcí, kterým nerozumíme a nebudeme rozumět, dokud nejsme doma u Ježíše.
Ale já naprosto věřím, že Bůh může uzdravit, a že má cestu ven z každé situace. Otázka pro nás je, kde nalezneme víru, odvahu se postavit a získat vítězství v něm?

Víra přichází jen připomenutím si lva a medvěda. Přichází, když jsi schopen si znovu vzpomenout na neuvěřitelnou Boží věrnost a minulá vysvobození, která ti daroval. Nemůžeš čelit obrovi dokud si nejsi schopen představit a rozumět vznešenosti a slávě Boží ve svém životě.