TĚSNĚ PŘED VÍTĚZSTVÍM

Jestliže jsi zažil zmatek, bolest a utrpení, možná má pro tebe Bůh vlastní cestu. Nejčastěji svrchované dílo našeho Boha odkrývá mistrovský plán, který je znám pouze Jemu. On pracuje skrze utrpení Božího lidu. Po zmatku bude brzy následovat zázrak.

Studuj svou Bibli a objevíš stejné předlohy v životech všech, kdo patří Bohu. Případ po případu, když Bůh začal naplňovat své zaslíbení, nejprve se zdálo, že selže!

Přemýšlej o Danielovi a třech hebrejských mládencích. Dali se na život ve svatosti a oddělili se od světa a od všech jeho požitků. Daniel se sám zavázal k životu modlitby, slz a přímluvných proseb, ale co to přineslo jemu a jeho třem hebrejským přátelům? Zkoušku těsně před vítězstvím!

Nejdeš z modlitební komůrky do nějakého vrcholného vítězství – jdeš do jámy lvové. Nejdeš od požehnání do života, který je pouze snadný a požehnaný – jdeš do rozpálené pece. Tito muži se nebáli čelit bolesti a utrpení, protože věděli, že vždy skončí v Božím plánu. Přes lvy a doruda rozpálené pece do Boží dokonalé vůle!

Přemýšlej o Eliáši. Bůh mu dal skvělý slib ohledně duchovního probuzení v zemi; ohledně velkého lijáku; ohledně nového dne vítězství Božího lidu; a svržení Achaba a Jezábel. Ale podívej se na všechen ten zmatek, který vypuknul poté, co byl ten slib dán. Jezábel ohrožovala jeho život, pronásledujíc ho do úkrytu v horách. Bezbožníci zabíjeli Boží proroky a v zemi pokračovala bezbožnost a sucho. Doopravdy se zdálo, že Boží slovo byl podvrh.

Dokážeš si představit, jak musel být Eliáš zmatený? „Co je to za vyslyšenou modlitbu? Jsem ponechán na holičkách. Kde je Hospodin? Selhal jeho slib?“ A po celou tu dobu dělal Bůh přesně to, co řekl, že učiní. Zmatek brzy pominul a přišla odpověď.

Kristus dal svým učedníkům slib, který je mohl provést přes období zmatku a bolesti, ale oni byli natolik zlomeni na duchu, že si ho nepamatovali. Řekl jim: „Po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje“ (Matouš 26:32).

Jinými slovy: „Nepokoušejte se všechno vyřešit. Nepochybujte ve chvíli zmatku. Není to vaše bitva. Bůh pracuje! Až to všechno skončí, ještě vás předejdu. Váš pastýř tady bude stále.“ Jaké povzbudivé slovo!