DEJ MI VŠECHNY SVÉ ZÍTŘKY

Hospodin se ukázal Abrahamovi a dal mu neuvěřitelný příkaz: „Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu“ (Genesis 12:1, B21).

Jaká úžasná věc. Náhle si Bůh někoho vybere a řekne mu: „Chci, aby ses zvedl a šel, abys všechno opustil: svůj dům, své příbuzné i svou zemi. Chci tě poslat na jiné místo a ukážu ti, jak se tam dostaneš, až budeš na cestě.“

Jak Abraham reagoval na toto neuvěřitelné slovo od Hospodina? „Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu“ (Židům 11:8, B21).

Co měl Bůh za lubem? Proč by kvůli jednomu člověku zkoumal národy, a pak ho povolal k tomu, aby se všeho zřekl a vydal se na cestu bez mapy, bez předem určeného směru, bez znalosti cíle? Zamysli se nad tím, co řekl Bůh Abrahamovi. Nikdy mu neukázal, jak se o jeho rodinu postará. Neřekl mu, jak daleko má jít, ani kdy tam přijde. Na začátku mu řekl pouze dvě věci: „Jdi,“ a „ukážu ti cestu“.

V podstatě Bůh Abrahamovi řekl: „Ode dneška chci, abys mi dal všechny své zítřky. Budeš žít v odpočinutí, když vložíš svou budoucnost do mých rukou, den po dni. Žádám tě, abys dal svůj život v sázku a důvěřoval slibu, který jsem ti, Abrahame, dal. Pokud do toho půjdeš, já ti požehnám, budu tvým průvodcem a povedu tě na místo, jaké si nedokážeš představit.“

Tím místem, na které chtěl Bůh Abrahama vést, je místo, kam chce vzít všechny členy Kristova těla. Abraham je, jak říkají bibličtí učenci, „předobrazem“, někým, kdo slouží jako příklad chození s Pánem. Abrahamův příklad nám ukazuje to, co je od každého, kdo chce potěšit Boha, vyžadováno.

Neudělej chybu. Abraham nebyl mladý, když ho Bůh povolal k tomuto rozhodnutí. Pravděpodobně již měl plány jak zabezpečit rodinu, a tak se musel znepokojovat mnohým rozvažováním, nakolik si cení Božího povolání. A přece Abraham „uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost“ (Genesis 15:6, B21).

Apoštol Pavel nám říká, že každý, kdo věří a důvěřuje Kristu, je Abrahamovým dítětem. A stejně jako Abraham jsme pokládáni za spravedlivé, protože dbáme na stejné volání, abychom svěřili všechny své zítřky do Hospodinovy ruky.