BOŽÍ DĚTI JSOU VYRYTY DO DLANĚ JEHO RUKY!

Jeden z mých nejoblíbenějších veršů zní:

„Jásejte, nebesa, země, raduj se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sión však říká: „Hospodin mě opustil, zapomněl na mě Panovník.“ Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem?
I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích.“ (Izaiáš 49:13-16).

Bůh říká, že jsem vyrytý do dlaně jeho ruky! Hebrejské slovo „vytetovat“ znamená, že je to nesmazatelné. Nemůže natáhnout svou ruku, aniž by si mě nepřipomněl!

Milovaní, chci vám připomenout: Možná procházíte zkouškami a těžkostmi. Možná jste na míle daleko od toho, jací toužíte být v Kristu. Ale jedné věci si můžete být jisti víc než čehokoli jiného: děláte mu radost!

Píši k vám s přesvědčením a poznáním svého srdce, že ačkoli jsem nepřišel, učinil i mě součástí zbylých. Z celého srdce věřím, že jsem královskou korunou - ozdobou v jeho ruce, radostí jeho duše. Nezlobí se na mě – raduje se ve mně!

Poslechni si tento nádherný příslib:

„Jásat a radovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na mé trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš mě napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! ….. Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí! Dokázal jsi ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv!“ (Žalm 31:8-9,20).

Bůh ti dal vše, co potřebuješ ke svobodě a vítězství. Vidí v jaké pozici se nacházíš a zajímá se o tebe. Přitulí se, když k němu zavoláš a je připravený přijít v mžiku na pomoc.