UVĚŘIT V BOŽÍ LÁSKU

Duch Svatý mě vedl, abych se modlil za to, jak více a lépe pochopit Boží lásku. Poté, co jsem si přečetl 1.list Janův 4:16, zjistil jsem, jak velmi málo vím o tom, jak žít a kráčet v Boží lásce. „A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“

Myslím si, že většina křesťanů zná Boží lásku pouze teologicky. Naučili se pár veršů o lásce a slyšeli o ní kázat, přesto jejich chápaní Boží lásky je omezeno asi tak na úryvek z písně dětského sboru: „Ježíš mě miluje, to já vím, protože Bible mi to říká.“

Věříme, že Bůh miluje nás, svět i ztracené, ale je to abstraktní víra! Není mnoho křesťanů, kteří to říkají s autoritou: „Ano, já vím, že mě Ježíš miluje, protože jsem si vědom, co Jeho láska představuje. Je to základ mého každodenního kráčení s Bohem.“

Bohužel každodenní životy mnoha křesťanů svědčí o tom, že nejsou naplněny vírou v Boží lásku - žijí pod mrakem viny, strachu a odsouzení. Bůh tě nespasil, abys žil v zavržení. Ježíš řekl:„Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“ (Jan 5:24).

„A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, ti, kteří nežijí podle těla, ale podle Ducha.“ (Římanům 8:1). Veškeré viny a odsouzení pochází zcela jednoznačně od ďábla. Jedním z významů slova odsouzení je hněv. Což nám říká, že nepodléháme Jeho soudu a že v Soudný den budeme uchráněni před jeho hněvem. Ale odsouzení také znamená „pocit toho, že nikdy nedospějeme do určité dokonalosti“. Písmo nás učí, že věřící člověk by nikdy neměl mít pocit srovnávat se s někým.

„Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.“ (Efeským 3:17-19)

Význam slov „zakořeněni a ukotveni“ vyjadřuje - „postavit pod sebou hluboký a stabilní základ poznání a porozumění Boží lásky vůči nám samotným.“ Jinými slovy, poznání Boží lásky vůči nám samotným, je základní pravdou, na které mohou stavět i všechny další pravdy!
Bůh vás miluje!