ZAKOŘENĚNI A ZAKOTVENI V LÁSCE

„Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka; poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží“ (Efezským 3:17-19).

Zakořeněni a zakotveni zde znamená „vybudovat pod sebou hluboký a stabilní základ pro poznání a porozumění lásce, kterou nám Bůh projevuje.“ Jinak řečeno, poznání této Boží lásky je základní pravdou, na níž musí být vybudovány všechny ostatní pravdy!

Je na ní například vybudována zbožná bázeň. To není děs z toho, že se tě Bůh chystá zavrhnout, když tě nachytá na nějaké nepatrné chybičce. Spíše je to hrůza z jeho svatosti, které se příčí vzpoura – a z toho, co čeká ty, kteří milují tmu více než světlo.

Křesťané, kteří žijí ve v pocitu viny, strachu a odsouzení, nejsou „zakořeněni a zakotveni“ v Boží lásce. Náš nebeský Otec poslal svého Syna, aby zemřel za naše hříchy a slabosti. A bez plného poznání a porozumění tohoto druhu lásky, kterou má Bůh k nám, nebudeme mít nikdy stabilní či trvalý základ!

„Pochopit…lásku Kristovu“ (Efezským 3:18-19). Řecké slovo pro pochopit zde naznačuje „dychtivě získat nebo chopit se.“ Apoštol Pavel zde myslí, aby ses chopil této pravdy a učinil z ní základ svého křesťanského života. Říká ti, abys natáhl své duchovní ruce a řekl: „Chci se toho chopit!“

Možná na tebe útočí pokušení, kterého se nedokážeš zbavit. Nebo snad cítíš, že na to nikdy nebudeš mít, cítíš se nebýt hoden – cítíš strach, kterým tě chce ďábel donutit, abys udělal chybu a zklamal Boha.

Nyní je den, abys vyšel vstříc Boží lásce, která je ti určena! Modlím se, aby tě při čtení této zprávy něco zasáhlo hluboko v srdci a ty mohl říci: „Máš pravdu, bratře Dave. To jsem celý já a nechci tak žít!“ Modlím se, abys uchopil tuto pravdu – aby otevřela tvé oči a pomohla ti vstoupit do celé nové oblasti radosti a pokoje, když budeš denně chodit s Bohem.