BŮH ČINÍ NĚCO NOVÉHO

Jak často slýcháme křesťany říkat: „Bůh ve své církvi činí něco nového?“ Ta „nová věc,“ o které se zmiňují, se může nazývat probuzení, vylití, navštívení nebo Boží hnutí.

Ale velice často tato „nová věc“ rychle zanikne. A jak se jednou ztratí, nelze ji znovu nalézt. Tím se ověřuje, že to vůbec není Boží hnutí. Po pravdě řečeno, křesťanští sociologové šli po stopách mnoha z těchto takzvaných navštívení a zjistili, že průměrná délka těchto událostí je kolem pěti let.

Osobně věřím, že Bůh dnes ve své církvi dělá novou věc. Ale toto velké dílo Ducha se nemůže nacházet jen v jedné lokalitě. Děje se po celém světě.

Bůh ve své církvi nezačne novou věc, dokud neodstraní starou. Tento biblický princip se v historii církve potvrzuje po mnoho staletí, nacházíme jej v obou Zákonech a určuje každé pravé Boží hnutí. Jak Ježíš říká, nebude lít nové víno do starých vinných měchů. (viz Marek 2:22).

Tento princip – zbavit se starého a pozvednout něco nového, se poprvé představil ve Starém Zákoně v Šílo. Během času Soudců ustanovil Bůh v tomto městě svaté dílo (viz Soudců 18:31). Šílo bylo místem, kde stála Hospodinova svatyně, bylo centrem veškeré náboženské aktivity v Izraeli. Samotné jméno Šílo znamená „to, které je Hospodinovo.“ To samo o sobě říká, že jde o věci, které reprezentují Boha a zjevují jeho přirozenost a charakter. Šílo bylo místem, kde Bůh mluvil ke svému lidu. Bylo také místem, kde Samuel uslyšel Boží hlas a kde mu Bůh zjevil svou vůli pro něj (viz 1.Samuel 1).

Nakonec Bůh přestal v Šílo mluvit, protože kněží se stali línými, chtivými a ve městě zavládla korupce. Bůh řekl Samuelovi v podstatě toto: „Šílo se tak poskvrnilo, že již nepředstavuje, kdo já jsem. Tento dům již není můj. Skončil jsem s ním.“ Tak Bůh vzdálil svou přítomnost ze svatyně. A nad dveře napsal „Ichabod,“ což znamená: „Odešla sláva Hospodinova.“

Hospodin zcela odstranil to staré, ale opět pozvedá novou věc. Poté se stává chrám v Jeruzalémě známý jako „dům Hospodinův.“ A po určitou dobu mluvil Bůh ke svému lidu tam.

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2.Korintským 5:17).