JOSEF A BOŽÍ PŘÍZEŇ

Upřednostňuje náš nebeský Otec některé ze svých dětí? Je v Bibli napsáno, že Bůh nikomu nestraní? Jedná-li se o spásu a o jeho úžasná zaslíbení, Bůh přistupuje ke každému stejně, avšak taktéž zahrnuje svou zvláštní přízní ty, kteří ho následují celým srdcem a svůj život mu plně vydávají.

Job řekl: „Z lásky jsi mě obdaroval životem.“ (Job 10:12) David vyznal: „Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako pancířem.“ (Žalmy 5:13)

Ty, kteří mu odevzdají celé srdce, obléká náš nebeský otec do speciálního oděvu: „V Hospodinu se šťastně raduji, má duše mého Boha velebí, neboť mě oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti mě zahalil.“ (Izaiáš 61:10)

Josef odpověděl na volání Ducha, vydal všechno, a jako projev přízně dostal od svého otce výjimečné roucho. Nýbrž tato přízeň otce měla svou cenu! Stála Josefa vztahy a přinesla mu odmítnutí, nepochopení a výsměch: „Všichni jeho bratři … jej nenáviděli.“ (Genesis 37:4)

Proč na Josefa jeho bratři zaútočili? Klíč je v 11. verši: „Bratři na něj žárlili.“ Když uviděli jeho roucho, věděli, že je znakem přízně a spravedlnosti. Nenáviděli to, protože to pro ně bylo připomínkou volání Ducha, jejž oni odmítli! Josef byl výčitka vůči jejich polovičatému životnímu stylu!

Víte, Josefovy bratři posedávali a oddávali se malichernému pomlouvání. Jejich hovor se točil kolem nich samotných a jejich srdce ovládli pozemky, majetek a budoucnost, ale Josef byl někde jinde. On mluvil o Božích věcech a o nadpřirozeném jednání. Bůh mu dal sny a to bylo v té době synonymum výrazu slyšet Boží hlas.

Vlažní věřící kolem vás budou chtít mluvit o svých autech, domech a zaměstnáních, jenomže vy byste se raději bavili o věčných věcech a o tom, co vám Bůh říká. Brzy ve vás budou vidět výčitku vůči jejich polovičatosti. Budou na vás žárlit, protože představujete volání Božího Ducha, jejž oni odmítli!

Ano, Josef byl z jiného těsta, což vyvolalo nenávist a žárlivost jeho bratrů. A, milovaní, to samé se stane i vám, jste-li vydáni Ježíši!