SLYŠET A ZNÁT JEHO HLAS

Petr varuje křesťany posledních dnů, že satan bude kolem nich dělat velký hluk, aby vzbudil strach. „Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“ (1. Petr 5:8)

Mou pointou je: Ozývá-li se satan během těchto posledních dnů více, není tedy pro Boží lid o to důležitější znát hlas Otce? Myslíte si, že by Hospodin mlčky přihlížel, jak satan řve na svět? Nikdy! Izaiáš řekl: „Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem.“ (Izaiáš 30.30)

Od dob Adama a Evy, Bůh promlouvá k člověku. „Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha." (Genesis 3:8)Adam řekl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach.“ (Genesis 3:10)

Od knihy Genesis až po konec Nového zákona, Bůh dával poznat svůj hlas svému lidu. V knihách proroků čteme tento výraz znovu a znovu: „A Bůh řekl …“ Boží hlas byl známý a rozuměli mu.

Ježíš to potvrdil v Novém zákoně, když použil příklad Dobrého pastýře. „Ovce slyší jeho hlas … Ovce jej následují, neboť znají jeho hlas.“ (Jan 10:3-4)

Adam se skryl před Božím hlasem kvůli vině a studu za svůj hřích. To samé děla hodně Božích lidí i dnes – schovávají se a bojí se Božího hlasu!

Chceš-li slyšet Boží hlas, musíš být připraven na očistu svého srdce. „Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“ (1. Jan 1:9)