NEOMEZENÝ PŘÍSTUP

Každý čtvrtý rok v lednu Amerika slavnostně uvádí v úřad prezidenta, jedná se o „nejmocnější úřad na světě.“ Jeho podpis je zákon. Řídí nejsilnější armádu světa. Stačí jen, aby stiskl tlačítko a může tak přinést zkázu celým národům. Ale moc, kterou má, se v ničem nevyrovná té, kterou nám dal Ježíš!

Jak vidno, máme neomezený přístup do pravé přítomnosti živého Boha — a také On může přistupovat k nám! „Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně tou novou a živou cestou. ….. . proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry.“ (Židům 10:19-22).

Tohoto přístupu se nám dostalo teprve poté, co byl Ježíš ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých. V té chvíli se opona v chrámu doslova roztrhla ve dví, což znamenalo,že lidé mohli od této chvíle přistupovat k Němu a Bůh mohl sejít k nám a setkat se s námi!

Slovo smělý v tomto verši znamená „s otevřenou a neskrývanou publicitou.“ Milovaní, tuto “publicitu” potřebujeme používat proti satanovi! Znamená to, že můžeme vůči každému ďáblovi v pekle prohlásit, „Mám právo na to, abych skrze krev Ježíše Krista přicházel do Boží přítomnosti a mluvil k němu – a On ke mně!“

Věříte tomu, že na to máte právo a že Bůh je ochotný přijít a setkat se s vámi? Přistupujme k Němu blíž se srdcem plným víry. Nepřicházíme skrze krev ptáka, kozy nebo býka, ale díky krvi našeho Pána Ježíše Krista. „Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu?“ (Židům 9:12-14).

Nic nepotěší srdce Boha víc než, když k němu jeho děti přicházejí směle a bez bázně! Touží po tom, abychom přicházeli se zvoláním: „Mám právo k Tobě přicházet. A i kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, Bůh je větší než naše srdce a ví všechno!“ (viz 1. list Janův 3:20).