JOSEF ODPOVĚDĚL NA VOLÁNÍ DUCHA

Boží Duch vždy volá lidstvo k sobě – ke svatosti, čistotě srdce, oddělenému životu – a v každé generaci najdeme někoho, kdo na toto volání odpovídá. Josef odpověděl na Boží volání, když byl ještě mladý; jeho deset starších bratrů obdrželo totéž volání, aby se zřekli sami sebe a chodili ve spravedlnosti, jenže oni si vybrali, že zůstanou ve světě.

Nejméně při dvou příležitostech obdrželi Jákobovi synové velmi jasné volání Ducha. Poprvé, když Jákob vybudoval oltář Bohu Izraele (Genesis 33:18-20). Jákob zavolal své syny k oltáři, aby s ním uctívali, aby poklekli před Hospodinem a následovali ho, avšak Josefovi bratři se místo toho obrátili k pomstychtivosti a prolití krve.

Podruhé to bylo v Bételu, když Bůh jasně zavolal na těch deset. Jákob věděl, že jeho synové jsou svázáni modloslužbou a odmítají Boží volání k čistotě a spravedlnosti, a proto je varoval: „Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bételu. Tam postavím oltář Bohu“ (Genesis 35:2-3).

To je jedno z nejjasnějších volání v celém Božím Slově! Fráze „převlečte si šaty“ znamená v hebrejštině morální a duchovní očistu mysli a srdce. Navenek se Jákobovi synové podřídili: „Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice“ (verš 4). Jejich pokání však bylo pouze vnější – neměli upřímné srdce. Vrátili se zpět ke své vzpouře, nenávisti, závisti a sváru!

Josef se od svých bratří lišil: jeho pokání vycházelo ze srdce. Odpověděl na volání Ducha a byl zcela připraven následovat Hospodina. Uprostřed zlého a zkaženého okolí si Josef zachoval čisté ruce i srdce.

Josef byl poslán na pole, aby pomohl svým bratrům s péčí o rodinná stáda. Avšak brzy pocítil zármutek, protože jeho bratři mluvili a žili jako pohani! Jeho čisté srdce bylo zdrceno bezbožností ve vlastní rodině.

„A Josef na ně chodil svému otci žalovat“ (37:2), Josef se svěřoval svému otci: „Nevěřil bys, jak žijí, otče. Mluví proti tvému Bohu. Zarmucují ho!“

Lidé podobní Josefovi se rmoutí nad hříchem! Opouštějí všechny modly a žijí s láskou k Ježíši, jejich srdce prahne po jeho svatosti! Vidí hřích kolem sebe, avšak nejvíce ze všeho se trápí nad hříchem v církvi. Volají z hlouby své duše: „Otče, podívej, co se děje mezi tvými dětmi!“ Jestliže jsi součástí společnosti posledních dnů, nemůžeš přehlížet hřích. Spíše by mělo v tobě vyvstat něco, co by říkalo: „Bože, nemohu snést, co dělají tvému jménu!“ Začni se modlit – ne proti lidem, nýbrž proti vlivu démonských sil, které pronikají do církve Ježíše Krista!