BÁZEŇ PŘED PÁNEM

Říkával jsem: „Nepřicházejte ke spasení jenom proto, že se bojíte pekla. Přijďte v upřímné víře.“ Ale mýlil jsem se. Apoštol Pavel řekl: „Protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi“ (2. Korintským 5,11). Existuje zbožný strach, který vede k pokání.

Je pravda, že pro satana a jeho anděly bylo připraveno peklo. Je také pravda, že křesťané jsou zachráněni nezaslouženou milostí a že věřící mají jistotu ve víře v Krista.

S Boží pomocí jsem jednou a provždy zanechal smrtelného běhu tělesné smyslnosti a světského smýšlení. Opustil jsem tento závod! Už dále neběžím hnán tělem, za zvýšením svého ega ani pro lidské potěšení.

Chci udělat víc než se pouze vzdát duševního upnutí se k věcem, domům, autům, pozemkům či majetku. Chci sílu a milost, abych potlačil své touhy, abych odložil všechno haraburdí, abych prodal, co nepotřebuji a přestal kupovat, stavět a získávat zbytečné věci. Chci mít oči tak upřené na Krista a věčnost, že věci tohoto světa na mě ztratí svůj vliv a už mi nebude vládnout materialismus.

Milovaní, pokud je pro vás obtížné přijmout toto poselství, jestliže vás to sebeméně rozzlobilo či zneklidnilo, možná byste měli učinit to, co jsem poslední dobou dělal já. Zavřít se každý den s Bohem a žádat Svatého Ducha, aby obrátil Boží svaté světlo na vaši duši. Buďte k Pánu naprosto upřímní. Brzy tak jako já zjistíte, kolik času jste promarnili a kolik pošetilých žádostí a potřeb vás ochromilo. Padnete na tvář před svatým Bohem a doznáte, že máte v srdci chlad a prázdnotu.

Když tohle uděláte s upřímným srdcem, začnete děkovat Bohu, že ve vás vzbudil výčitky svědomí a přiměl vás ke zcela jinému závodu.

Svatí Boží, velice brzy přijde Pán v oblacích slávy pro Svou nevěstu – nevěstu bez vady a vrásky. Nevěstu očištěnou od žádostivosti, pýchy a světských přání.

Máme strávit své poslední okamžiky na zemi hromaděním peněz do tašek plných děr? To pěkně děkuji! Já tudy pouze procházím. Nechci, aby mě tu cokoliv drželo. Díky Bohu za všechny dobré věci, které mi dal – rodinu, pěkný dům, moderní dopravu – ale denně teď připravuji své srdce, abych od toho všeho odešel a Vykupitel mě přijal do svého náručí!